information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00309 - Kompetensinsatser Besöksnäring

Projektnummer:
2020/00309
Projektägare:
Region Västmanland, Regional utvecklingsförvaltning
Namn:
Kompetensinsatser Besöksnäring
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2020-07-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
11 556 421
Beviljat ESF-stöd:
11 556 421
Kontaktperson:
Charlotta Larspers
E-post:
charlotta.larspers@regionvastmanland.se
Stödmottagare postnr:
72189
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Genom detta projekt vill Region Västmanland, Region Örebro och Region Östergötland ta ett gemensamt grepp tillsammans med Handelskammaren Mälardalen kring utmaningar med ekonomisk kris, permitteringar och höga varseltal inom den regionala besöksnäringen. Regionerna i Östra Mellansverige har goda erfarenheter att samverka i projektform. Det ger ett bra kunskapsutbud och fler aktörer får chans att lära av varandra och den kunskapsbank som byggs upp blir bredare och stabilare. Detta projekt innebär en bred samverkan mellan regioner, branschföreträdare och näringslivet samt de reguljära utbildningssystemen och övriga system som stöttar kompetensutveckling och det livslånga lärandet.

Besöksnäringen har under en lång tid vuxit snabbt i Sverige men under rådande omständigheter med covid-19 har branschen gått från att vara den snabbast växande näringen till att vara den bransch som drabbas allra hårdast av den ekonomiska situation som följer av pandemin. Turism och besöksnäring bidrar till tillväxt i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag och samtliga verksamheter har idag stora svårigheter att hitta kunder och besökare. Restriktioner och förändring av människors beteende leder till en nästintill obefintlig konsumtion inom till exempel hotell- och restaurangnäringen. Reseförbud har drastiskt minskat antalet övernattande och mötesförbudet för fler än 50 personer har raderat beställningar på konferenser och andra mötesformer.

Utifrån de utmaningar som är identifierade kommer projektet arbeta med tre områden:

Individnivå - Kvinnor och män som varslas eller permitteras inom besöksnäringen till följd av covid-19 ska få kompetensutveckling för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Organisationsnivå - Främja förmåga till strategisk kompetensförsörjning inom besöksnäringen för att branschen ska kunna stå väl rustad för att ta emot ny arbetskraft och kompetensutveckla befintlig personal.

Strukturnivå - Stärka strategisk samverkan mellan företag inom besöksnäringen och de system som stöttar individens kompetensutveckling och livslånga lärande.

Samtliga deltagande företag ser ett stort behov av kompetenshöjande insatser för befintlig personal som idag är varslad eller permitterad, både för medarbetare som behöver stärka sin roll och för medarbetare som är redo att ta nästa steg i sin karriär. Oavsett yrkesroll krävs ständiga utveckling för att svara upp mot de krav som ställs på arbetsmarknaden.

Företagen ser också värdet att kunna profilera sig som en attraktiv arbetsplats om man arbetar med strategiskt med kompetensförsörjning. Det är en ledningsfråga, att skapa kunskap och kompetens hos ledare och chefer och ha de rätta verktygen. Men det handlar också om att få anställda positiva till livslångt lärande. Att skapa ett engagemang och efterfrågan från de anställda om den egna kompetensutvecklingen skapar en grund för intresset för ett livslångt lärande från den enskilde individen.

I en jämställdhetsanalys som genomförts inom industrin ser vi att kvinnorna får generellt fått mindre kompetensutveckling och har mer monotona och enformiga arbetsuppgifter. Vi har idag inte kunskap om hur detta ser ut inom besöksnäringen och detta blir en viktig del att undersöka inom ramen för detta projekt. Vi vet att branschen är relativt jämställd gällande antalet kvinnor och män som arbetar och vi behöver titta närmre på kompetensutveckling och ledarskap utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Tidigare erfarenheter visar att utbildningsaktörer behöver en tydligare bild av kompetensbehoven inom besöksnäringen. Projektet ska bidra till att en starkare samverkan mellan företag och utbildningsaktörer i syfte att skapa rätt utbildningsutbud i rätt tid. När branschen blir bättre på att synliggöra och beskriva sina framtida kompetensbehov blir det också lättare att snabbt skapa utbildningsupplägg som ger individer verktyg för att matcha behovet. Detta bidrar till ökade möjligheter för individer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.