2020/00304 - E-kurser besöksnäring Sörmland

Projektnummer:
2020/00304
Projektägare:
Stua AB, Stua AB
Namn:
E-kurser besöksnäring Sörmland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
3 607 487
Beviljat ESF-stöd:
3 607 487
Kontaktperson:
Pernilla Nordström
E-post:
pernilla@stua.se
Stödmottagare postnr:
61131
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet stärker besöksnäringen i Sörmland och Sverige, genom kompetensutveckling som gör den mer konkurrenskraftig på lång sikt. Anställda får stärkt kompetens och ställning i sin profession samt på arbetsmarknaden. Genom att utveckla besöksnäringen och destinationer i Sörmland skapas värden för de verksamma i besöksnäringen, men även för andra företag, kommuner, medborgare och regioner.

Besöksnäringen är ofta mindre företag - med få anställda, många unga, nyanlända, utlandsfödda, med lägre utbildningsnivå - som har svårt att skicka iväg personal på utbildning, men behovet att utbilda personalen finns där och stärker både individernas och företagens konkurrenskraft. I och med att tekniken nu finns, så har utbildning och umgänge online blivit något naturligt som används både privat, och i företag, skolor och samhällsfunktioner.

Utbildningarna som genomförs ska stärka och utveckla företagen och deras anställda och innehållet formas för att matcha de förutsättningar som Sörmlands aktörer i besöksnäringen har, kopplat till de krav som omvärlden har ställt på besöksnäringen i nuläget och i framtiden. De företag och anställda, som överlever, och som är snabba och ställer om har en möjlighet att stärka sin roll genom kompetensutveckling. Upplägget för utbildningar är flexibelt och byggs i moduler i e-kurser, för att lätt kunna uppdateras och byggas på t ex i olika steg och i olika kunskapsnivåer. Resultat kan mätas i den digitala lärplattformen, som redan finns lanserad, samt följas upp med analyser för att uppdatera innehållet. I analysfasen behöver det kartläggas vilka funktioner som kan krävas och som inte finns idag.

Eftersom e-kurser är mer tids- och kostnadseffektivt, kan upplägget i projektet med fördel även delas upp i t ex vissa utbildningar för ägare och chefer i företaget, med andra utbildningar för andra olika roller i företaget, för att uppfylla flera behov. Att använda projektet för att ta fram olika utbildningar gör att det byggs upp ett kunskapsbibliotek, som med fördel kan användas flera gånger i framtiden.

Besöksnäringen står nu i ett läge där de snabbt behöver öka efterfrågan, men det kommer ta tid och kräva helt nya arbetssätt. Dock kan äldre metoder i förnyad form vara användbara, men i ny tappning då nya idéer krävs för att nå helt nya målgrupper, som företagen kanske inte arbetat fokuserat mot tidigare. Här bör utbildningen dra nytta av den kommande hemestertrenden, där flera inte har en möjlighet att åka på resor utomlands, som tidigare, men som gärna hittar på saker och reser med familjen. Som exempel kan personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund och andra målgrupper som i vanliga fall reser och spenderar sin semester utomlands anges. Utmaningen ligger i att locka dessa målgrupper att vilja besöka just Sörmland och hemmamarknaden. Där krävs en omställning och ändring i både arbetssättet i verksamheterna, paketeringen av utbudet och kommunikationen av detta. Befintliga produkter kan skruvas och ställas om, riktas mot nya målgrupper och därefter paketeras och prissättas helt annorlunda än tidigare. Insatserna ska matchas med hemester trenden samt företagens och de anställdas behov för att kunna ställa om mot nya trender.

Genom ovan aktiviteter stärker besöksnäringen sin konkurrenskraft, både som företag och på individnivå, vilket gör att de kan tillämpa ett mer agilt arbetssätt och en flexibel affärsmodell utifrån rådande marknadsförutsättningar. Sörmlands besöksnäring och dess medarbetares ökade kunskap kring scenarioplanering, marknader, målgrupper, försäljning genom digitaliseringens möjligheter leder till snabbare förändringar och omställning. I hög grad ska projektet professionalisera näringen, dess affärsmodeller och stödja utvecklingen mot olika målgrupper och kunder. Därtill ska projektet ha bidragit till en ökad medvetenhet och implementering i jämställdhet, tillgänglighet och inkludering samt arbetat i hela projektprocessen med de horisontella perspektiven.