2020/00291 - Kompa Halland

Diarienummer:
2020/00291
Namn:
Kompa Halland
Projektnummer:
2020/00291
Projektägare:
Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2000
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
15 383 888
Beviljat ESF-stöd:
15 383 888
Kontaktperson:
Nasim Oveissi
E-post:
nasim.oveissi@tek.se
Stödmottagare postnr:
30118
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Kompa Halland är förberett för och har kapacitet att direkt, från projektets första dag i juni, kunna sätta igång med att leverera kompetensutvecklingsinsatser för varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland.

Projektets samverkansparter utgörs av de viktigaste offentliga aktörerna i Halland; Region Halland, de sex hallandskommunerna, Högskolan i Halmstad samt TEK Kompetens, en kompetensutvecklingsorganisation med 25 års erfarenhet av att driva och genomföra kompetensutvecklingsinsatser i näringslivet i Halland. En av parterna, Region Halland, har samordningsansvar för all vuxenutbildning i Halland och tillsammans med kommunernas medverkan kommer projektet att ha en effektiv kommunikationskanal till det reguljära utbildningssystemet för vuxna. Vid behov kommer projektet att kunna slussa personer dit.

Parterna har sedan flera år ett väl fungerande samarbete och har gemensamt arbetat strategiskt och operativt i olika projekt för att stödja kompetensförsörjning och förnyelse i närings-livet. Så sent som månaderna före coronakrisens början arbetade parterna tillsammans i ett brett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot små- och medelstora företag i Halland och genomförde insatser direkt i företagen. Detta arbete är grunden till att Kompa Halland omgående kan komma igång med operativa kompetensutvecklingsinsatser som skapar värde för både individer och företag. Detta innebär att relevanta, skräddarsydda och individuellt baserade aktiviteter kommer att kunna erbjudas med snabb uppstart och med stor flexibilitet.

Projektparterna har också etablerade relationer med företagsnätverk, branschorganisationer och fackliga organisationer. Dessa kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att ingå i det externa kompetensråd som projektet avser inrätta.

Den situation som utvecklats till följd av Coronakrisen drabbar Halland i hög grad. Halland har i nuläget av ett stort antal varsel om uppsägningar och är ett av de län som har högst andel varslade/1000 sysselsatta. I slutet av april var Halland det sjunde värst drabbade länet i landet. Drygt 6 400 personer är korttidspermitterade (24 april 2020) och ytterligare ca 6 000 personer är öppet arbetslösa. I takt med att krisen fördjupas kommer allt fler företag i det halländska näringslivet att få stora problem med omfattande konsekvenser för tusentals medarbetare.. Konsekvenserna är svåra att överblicka i nuläget men att de kommer att bli avsevärda finns det ingen tvekan om.

Ett viktigt verktyg för att minska sårbarheten och mildra effekterna av krisen är kompetensutveckling. Företagen behöver öka sin förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och förnyelse för att öka sin konkurrenskraft. Medarbetarna behöver utveckla sin kompetens för att stärka sin position i företagen och på arbetsmarknaden.

Kompa Hallands syfte är att kvinnor och män, varslade, permitterade eller?anställda?i ekonomiskt utsatta branscher?med en osäker position på arbetsmarknaden?i Halland?får en starkare position genom?att delta i?kompetensutvecklingsaktiviteter.?Projektet ska göra det genom en flexibel och agil verksamhet som drivs av en liten och effektiv projektgrupp som ska fungera som en mäklarorganisation mellan kompetensbehov och matchande kompetensutvecklingsinsatser. Kompa Halland kommer därför snabbt att kunna leverera korta, akuta insatser riktat till de anställda och företag som är mest utsatta, men ska samtidigt utveckla kompetensutvecklingsinsatser som på längre sikt ska bidra till att minska sårbarheten och öka förnyelsekraften i näringslivet i Halland.