2020/00260 - Etableringslyftet

Diarienummer:
2020/00260
Namn:
Etableringslyftet
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00260
Projektägare:
Sollentuna kommun, Sollentuna kommun
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
456
Projektperiod:
2020-11-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
38 617 994
Beviljat ESF-stöd:
18 149 191
Kontaktperson:
Annika Nordgren
E-post:
annika.nordgren@sollentuna.se
Stödmottagare postnr:
19186
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt där de tre grannkommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna fysiskt samorganiserat sig tillsammans med Arbetsförmedlingen. Etableringslyftet skapar förutsättningar för nyanlända och utrikesfödda individer som ofta är kortutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden i syfte att ta vara på dessa individers kompetens. Målet är en effektiv samverkansorganisation som bidrar till sänkt arbetslöshet och därigenom förbättrar regionens kompetensförsörjning.

Projektet motverkar negativa effekter av de organisatoriska stuprör som kringgärdar målgruppen. Insatserna i projektet sker parallellt i stället för i sekvenser uppdelat på olika aktörer och bristande kunskap i svenska är inget hinder för att delta i projektet. Etableringslyftet har språkstödjare och jobbcoacher som talar deltagarnas modersmål och som rustar individerna utifrån arbetsmarknadens krav. Deltagarna kartläggs, får genomgå en arbetsmarknadsintroduktionsvecka där sociala koder, kulturella skillnader, rättigheter och skyldigheter, arbetsmoral och jämställdhet tas upp i olika workshops. Deltagarna matchas därefter ut mot praktik, arbete eller studier. Innan deltagaren påbörjar praktik eller arbete ges en enklare yrkesintroduktion av språkstödjaren som också är med ute på arbetsplatsen och följer upp. Språkstödjaren arbetar med språkutveckling och anställningsbarhet och fungerar som en brygga mellan deltagare och arbetsgivare. Etableringslyftet ser till att regionens arbetsgivare får ta del av nyanländas och andra utrikes föddas kompentens som man annars riskerat gå miste om.