2020/00250 - Kundval Rusta och matcha

Diarienummer:
2020/00250
Namn:
Kundval Rusta och matcha
Projektnummer:
2020/00250
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
13000
Projektperiod:
2020-04-15 - 2022-09-30
Total projektbudget:
200 872 030
Beviljat ESF-stöd:
94 413 983
Kontaktperson:
Malin Blomgren
E-post:
malin.blomgren@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
11399
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system.
Tjänsterna ska vara utformade så att de kan svara mot behov av stöd hos breda grupper av arbetssökande kvinnor och män. Ersättningen till fristående aktörer ska i huvudsak vara resultatbaserad och tydligt differentierad utifrån hur långt från arbetsmarknaden deltagarna står. Ersättningarna till fristående aktörer ska vidare skapa förutsättningar för kostnadseffektiva tjänster och för en väsentlig ökning av antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster under 2020, så att upphandling av fristående aktörer ska kunna skalas upp. En struktur för kontroll och uppföljning av fristående aktörer ska fortsätta att utvecklas och tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer ska så långt som möjligt säkras.
Utformningen av Kundval rusta och matcha utgår från de rekommendationer Arbetsförmedlingen har lämnat i samband med det uppdrag myndigheten fick i syfte att analysera vissa förutsättningar för reformering. Myndigheten avser att pröva vissa delar som har föreslagits i analysuppdraget med avsikten att dra lärdomar av betydelse för kommande reformering.