2020/00240 - Amazon

Projektnummer:
2020/00240
Projektägare:
Samordningsförbundet VärNa, Samordningsförbundet VärNa
Namn:
Amazon
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
7 891 199
Beviljat ESF-stöd:
3 708 864
Kontaktperson:
Kajal Akrawi
E-post:
kajal.akrawi@finsamvarna.se
Stödmottagare postnr:
13154
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Amazon bygger på myndighetsgemensamma plattformar som ska fördjupa samverkan för långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa kvinnor med stort behov av stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Samverkan ska organiseras genom ett myndighetsgemensamt team. Teamet ska tillhandahålla en handlingsplan som leder till individanpassade insatser med fokus mot en arbetsetablering.
Målgruppen är svensk- och utrikes födda kvinnor i arbetsför ålder (18 - 64 år) som står långt från arbetsmarknaden. De är sjukskrivna på hel- eller deltid alternativt är arbetslösa. Dessa kvinnor står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en sammansatt problematik och idag faller mellan stolarna. Genom uppbyggnad av myndighetsgemensamma samverkansplattformar i form av ett team ska individerna erbjudas insatser och metoder som utgår ifrån individernas individuella behov av stöd och anpassning i form av Supported employment, Mobil handledare, arbetsträning/praktik, mobiliseringskurs och Hälsoskola mot arbete.
Genom att arbeta med ett tydligt individperspektiv med starkt deltagarinflytande ges möjligheter till rätt insatser i rätt tid, anpassade utifrån varje enskild persons nivå och förutsättningar. Syftet är att underlätta för deltagaren att få del av långsiktigt koordinerade insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Samordningsförbundet VärNa är projektägare.