2020/00203 - Digitalisering i praktiken

Projektnummer:
2020/00203
Projektägare:
Future Position X, Future Position X
Namn:
Digitalisering i praktiken
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2020-08-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
11 408 793
Beviljat ESF-stöd:
8 528 444
Kontaktperson:
Per Andersson
E-post:
per.andersson@fpx.se
Stödmottagare postnr:
80320
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Gävleborgsregionen står inför stora utmaningar när det gäller sysselsättning. Det är en mångbottnad fråga där regionens låga tillgång på utbildad arbetskraft är en parameter. Gävleborg är också ett av de län som har störst svårigheter med matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden. Utöver att regionen har bland den största arbetslösheten i landet finns en särskilt stor skillnad i arbetslöshet gentemot riket som helhet för utrikesfödda, ungdomar samt för de som har högst förgymnasial utbildning.
Samtidigt har regeringen som övergripande mål i sin Digitaliseringsstrategi att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För industrisektorn innebär digitaliseringen förändrade förutsättningar på många sätt, och därmed förändrade kompetensbehov. I takt med att produktionen rationaliseras och nya krav ställs på de anställda som utför arbetet förväntas industriarbetena bli mer kvalificerade, inte minst inom digitala kompetensområden. Bristen på rätt kompetens kan medföra både att tillväxten i små och medelstora företag hindras samtidigt som många individer riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. Därtill finns andra problem, som t.ex. att industrisektorn är starkt dominerad av män vilket kan ge upphov till en exkluderande jargong och kultur på arbetsplatsen samt högre ohälsotal. Ett av de fem delmålen i Sveriges Digitaliseringsstrategi är att människor ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens för att ha förmågan att följa med i den digitala utvecklingen för att både få, samt behålla en anställning. Digital kompetens innebär också möjliggörande av stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft inom organisationer eller företag.
Detta projekt kommer att genomföras av Future Position X (FPX) i samverkan med IF Metall Gävleborg. Syftet med projektet är att främja små och medelstora företags digitalisering, speciellt inom industrisektorn, för att möta regionens utmaningar. Målgruppen är små och medelstora tillverkningsföretag i Gävleborgs län och deras anställda. FPX har stor erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt med fokus på sysselsättning och digitalisering. IF Metall bidrar med gedigen kunskap inom industrisektorn samt en kännedom om att driva ESF-projekt. Båda aktörerna har en stark koppling till Gävleborgsregionen.
Projektet ska arbeta mot följande effektmål:
• Att bidra till regional kompetenshöjning inom området digitalisering.
• Att bidra till att digitalisering som område stärks i regionen.
• Att bidra till att nya produkter och tjänster utvecklas i regionen.
• Att bidra till att nya arbetstillfällen skapas.
• Att bygga en långsiktigt hållbar metod för att arbeta med digitalisering riktat mot SMF i regionen.

Projektet har också ett antal projektmål, varav ett är att 100 personer från små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Gävleborgsregionen ska delta i utbildning inom digitalisering. Genom skräddarsydda utbildningar grundande i behovsanalyser hos små- och medelstora industriföretag skapar projektet en träffsäkerhet och ökade möjligheter för faktisk förändring såväl på individ- och företagsnivå som ur ett regionperspektiv. Detta genom en stärkt ställning för arbetstagare på arbetsmarknaden, affärsutveckling för det enskilda företaget och en generell ökad digitalisering inom industrisektorn. Nedan följer exempel på aktiviteter som kommer att ingå i projektet:
• Möjligheter med digitalisering
• Behovsanalys för medverkande företag
• Branschvalidering för medarbetare
• Individanpassade utbildningspaket
• Projektplanering, utförande och ledning av digitaliseringsprojekt
• Utvärdering utav resultat hos företaget