2020/00198 - KARD NMS

Diarienummer:
2020/00198
Namn:
KARD NMS
Projektnummer:
2020/00198
Projektägare:
Stål & Verkstad, huvudkontor
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
275
Projektperiod:
2020-08-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 714 457
Beviljat ESF-stöd:
4 422 988
Kontaktperson:
Louise Torevik
E-post:
louise.torevik@iucstalverkstad.se
Stödmottagare postnr:
65637
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Tillverkande industri är en motor för regionerna i Norra Mellansverige. Företagsstrukturen spänner från stora globala aktörer med starka positioner på världsmarknaden till små och medelstora industriföretag med regional eller nationell marknad. Oavsett storlek, inriktning och marknad är tillgången till kompetens avgörande för företagens och därigenom även regionens framgångar. Det pågår ett strukturerat arbete med kompetensförsörjningsfrågor i regionen, men den absoluta merparten av detta arbete riktar sig till individer utanför arbetsmarknaden. Exempel är satsningar på industriellt yrkesvux, Yrkes-SFI, Teknikcollege, mm. Men Individer i anställning har till viss del förbisetts i detta arbete. Utredningar slår även fast att företagen själva inte vidareutvecklar den kompetens som finns i personalen på ett optimalt sätt. I ett läge med en snabb utveckling inom digitalisering / automation och robotisering kan detta vara förödande för såväl individen som företaget. I slutändan riskerar båda att slås ut. Partners bakom projektet har ett stort nätverk inom industriella företag, individerna i anställning hos företagen samt god kompetens inom områdena digitalisering / automation och robotisering samt kunskap om vilka behov som föreligger. Med detta som grund kommer projektet att ta fram utbildningspaket som kommer att lyfta 150 individer i anställnings kunskaper så att de bättre matchar behoven på en arbetsmarknad i snabb omställning. Detta gör i förlängningen att individernas ställning på arbetsmarknaden stärks och att konkurrenskraften i Norra Mellansveriges industri ökar. En ytterligare effekt blir de modeller för kompetensutveckling som projektet tar fram. Dessa modeller kommer efter projektgenomförandet att kunna erbjudas vidare till företag och individer i regionen och nationellt.