2020/00195 - Yrkesväg Värmland

Projektnummer:
2020/00195
Projektägare:
Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland
Namn:
Yrkesväg Värmland
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
342
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
17 258 615
Beviljat ESF-stöd:
8 110 950
Kontaktperson:
Marie Andersson
E-post:
marie.m.andersson@lansstyrelsen.se
Stödmottagare postnr:
65186
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Värmland står inför stora kompetensförsörjnings- och tillväxtutmaningar på grund av bland annat minskande befolkningsunderlag, demografiska utmaningar och hög arbetslöshet bland framförallt utrikes födda. I Värmland har utrikes födda svårare att komma ut i arbete än i övriga riket och långtidsarbetslösheten ökar, främst för kvinnor med låg utbildning. Samtidigt är det främst inom gruppen utrikes födda som lediga resurser finns att tillgå för kompetensförsörjningen framöver men målgruppen saknar i många fall den kompetens som efterfrågas och enligt Arbetsförmedlingen är en stor faktor till matchningsproblematiken att många av yrkena där anställningsbehov finns kräver specifik yrkesutbildning, yrkeskompetens eller yrkeslegitimation. Därför måste utbildningsinsatser sättas in för att höja utbildningsnivån på personer med kort utbildning. En ny lagrådsremiss "Komvux för stärkt kompetensförsörjning" innehåller förslag till ändringar i skollagen som bland annat syftar till att kommunal vuxenutbildning i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att en övervägande majoritet av de nyanlända och övriga utrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i de 11 kommuner som deltar i projektet saknar utbildning på gymnasial nivå, totalt 1 297 kvinnor och 1 133 män. Bland kvinnor som deltar i etableringen saknar 86 % utbildning på gymnasial nivå och bland övriga utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är siffran 50%. Yrkesväg Värmland kommer därför att lägga ett extra stort fokus på insatser för kvinnor och räknar med att kunna erbjuda 267 kvinnor och 195 män stöd via projektet. Arbetsmarknaden i Värmland är också starkt könssegregerad vilket begränsar utnyttjandet av hela arbetsmarknadens utbud av arbetskraft. I projektet ska metoder för normkritisk studie- och yrkesvägledning utvecklas i syfte att bredda möjligheter på arbetsmarknaden och påverka könsstereotypa studie- och yrkesval. Projektet kommer också fokusera på insatser som främjar ett inkluderande arbetsliv utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

För att klara av denna samhällsutmaning behövs tvärsektoriell samverkan och integrerade perspektiv och insatser. Ingen enskild aktör eller kommun kan på egen hand lösa kompetensmatchningsproblematiken. Förutsättningar för tvärsektoriell samverkan mellan bland annat arbetsgivare och branscher med rekryteringsbehov, Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och arbetsmarknads- och integrationsverksamheter behöver utvecklas. Även regional och mellankommunal samverkan är nödvändig då enskilda aktörer och kommuner ofta saknar resurser och förutsättningar att på egen hand utveckla de insatser och metoder som behövs.

Under de senaste åren har ett flertal utbildnings- och matchningsinsatser utvecklats och prövats i några av länets kommuner. Många bra saker har kommit ut av detta men det finns dock en grundproblematik i det sekventiella förhållningssättet inom det nuvarande utbildningssystemet där individen behöver ha nått upp till en förutbestämd språklig nivå innan yrkesutbildningar kan bli aktuella. Utbildningsinsatser som tidigt i etableringsprocessen kombinerar språk- och yrkeskunskaper har visat sig vara framgångsrikt och i Yrkesväg Värmland ska därför ett språkutvecklande perspektiv och metoder för integrering av språk- och yrkeskunskaper utvecklas i nära samverkan mellan vuxenutbildning/yrkesutbildning, arbetsmarknads- och integrationsverksamheter och arbetsgivare och branscher med rekryteringsbehov.