2020/00192 - Värmlands Arbetskraft 2.0

Diarienummer:
2020/00192
Namn:
Värmlands Arbetskraft 2.0
Projektnummer:
2020/00192
Projektägare:
Karlstads kommun, Karlstads kommun, Arbetsmarknad och socialförvaltningen, Staben
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
255
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
27 502 595
Beviljat ESF-stöd:
12 923 135
Kontaktperson:
Pia Andersson
E-post:
pia.andersson@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I Värmland råder brist på kompetens inom många yrkesområden, samtidigt som alltför många ungdomar befinner sig relativt långt från etablering i arbetslivet. Personer med kort utbildning möter en allt svårare situation och det finns få jobb som de är matchningsbara mot. Arbetsgivarna kräver nästan alltid gymnasieutbildning, även inom yrken där utbildningskraven traditionellt sett varit låga. Detta är problematiskt med tanke på att nästan var femte elev som lämnar grundskolan inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan och att omkring en tredjedel av gymnasieeleverna inte avslutar sin utbildning med fullständiga gymnasiebetyg. Andra utbildningsformer kommer att behövas utifrån en kompensatorisk roll för att erbjuda en andra chans till utbildning.
För unga som varken arbetar eller studerar är arbete och hälso- och sjukvård de viktigaste samhällsfrågorna. Utvärdering av tidigare projekt Värmlands Framtid visar att målgruppen ofta har stora vårdbehov, men förblir utan eller har svårt att hitta rätt i vården.
I projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 ska sex kommuner i Värmland (Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne) vidareutveckla arbetet med unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar (UVAS). Projektägare är Karlstads kommun som samordnar arbetet vid arbetsmarknadsenheterna i de sex kommunerna.
Målgrupp i projektet är unga vuxna kvinnor och män 15 - 29 år, som varken arbetar eller studerar, med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola. Det finns särskilt utsatta grupper i målgruppen som kräver mer fokus, bland annat unga nyanlända och utrikes födda, unga med funktionsvariationer och unga med riskbruk.
Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 - 29 år, parallella insatser, utveckla samverkan med utbildningsanordnare samt arbeta med samordningsinsatser från Region Värmlands hälso- och sjukvård. Kopplingen mellan utbildning, arbete och hälsa är stark och det är därför centralt för projektet att hitta nya vägar att ge unga kompetens som efterfrågas så att de etableras på arbetsmarknaden. För att stötta kommunerna i arbetet kommer en utbildningssamordnare och en hälsosamordnare finnas i projektets organisation.
Värmlands Arbetskraft 2.0 ska arbeta direkt med individer (UVAS), men också bygga strukturer och samverkan samt verka för attitydförändringar. Projektet ska tillvarata tidigare projekterfarenheter i form av pärlbandsprojekt.