2020/00172 - Hållbart arbetsliv i V-norrlan

Diarienummer:
2020/00172
Namn:
Hållbart arbetsliv i V-norrlan
Projektnummer:
2020/00172
Projektägare:
Kommunförbundet Västernorrland, Intressebevakning inom branschorganisation
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
245
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 998 987
Beviljat ESF-stöd:
4 019 267
Kontaktperson:
Peder Berg
E-post:
peder.berg@kfvn.se
Stödmottagare postnr:
87145
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Målgrupp: Vård och omsorgspersonal. Anledning: Målgruppen har generellt låg utbildningsnivå och hög sjukfrånvaro. kompetensutveckling för målgruppen innebär generellt höga verksamhetskostnader vilket är hindrande för deltagande i verksamhetsutveckling och kompetenshöjande aktiviteter. Verksamheten har ett högt utvecklingstryck för att tillgodose ökat behov med mindre resurser. Utmaning: teknikstress, hög sjukfrånvaro och ansträngande psykosocial arbetsmiljö, ny tekniska hjälpmedel i verksamheten.

Projektidé: Fas 1 Analys: med hjälp av kommunernas HR-stöd tas 1-3 enheter per kommun ut som deltagare i projektet. I analysfasen används chefer och ett urval medarbetare för att ta fram värdeskapande kompetensaktiviteter som syftar till att motverka teknikstress och dålig psykosocial arbetsmiljö samt stödja medarbetarnas deltagande i verksamhetsutvecklingen.
Fas 2: Genomförande av framtagna aktiviteter i analysfasen för de uttagna enheterna, chefer och medarbetare. (Utbildningskonsult upphandlas).
Fas 3: Avslutning: uppföljning av effekter och måluppfyllelse samt spridning av resultat.

I analysfasen genomförs en 0-mätning inom ett antal nyckeltal, tex. teknikstress. Efter genomförande av kompetensinsatser görs en ny mätning för att få underlag för effekten.