2020/00162 - Alla behövs på Gotland

Projektnummer:
2020/00162
Projektägare:
Tillväxt Gotland, Tillväxt Gotland
Namn:
Alla behövs på Gotland
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
68
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
9 521 216
Beviljat ESF-stöd:
4 473 869
Kontaktperson:
Roger Hammarström
E-post:
roger@tillvaxtgotland.se
Stödmottagare postnr:
62157
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

SYFTE
- ta fram hållbar struktur och hållbara modeller för arbetsformer mellan näringslivet och samhället, för att öka övergången till arbete, studier eller företagande efter gymnasiet hos ungdomar
- skapa sysselsättning bland gotländska "uvas", 15-24 (29) år, kvinnor och män, inom ramen för lokala jobbspår
- skapa en tydligare, rak väg in i arbete, utbildning, starta företag
- med hjälp av lokala jobbspår säkra att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses
- med lokala jobbspår skapa en effektiv väg till arbete för ungdomarna
- minimera utanförskap, kriminalitet, och drogproblematik i målgruppen
- förbättra ungdomars psykiska hälsa
- tydliggöra projektets olika intressenters roller och ansvar
- stärka samarbetet mellan projektets intressenter
- förbättra intressenters kunskap kring ungdomars situation och behov

MÅL
Nedbrytning av kvantitativa och kvalitativa (mätbara) mål utifrån ovanstående syften
- att bygga upp en hållbar struktur kring olika jobbspår med koppling till Region Gotlands Arbetsmarknadsenhet, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och de kompletterade aktörerna (Folkuniversitetet, Work For You, Iris Hadar)
- att samtliga intressenter upplever att en tydligare struktur tagits fram för att öka övergången mellan gymnasiet och studier/arbete
- att intressenterna upplever att de fått ökad kunskap kring ungdomars situation och behov
- att 90% för en sommaranställning år 2021 och 2022
- att minst 50% får en längre anställning även under övriga delar av året på minst 50%
- att 95% upplever att de kommit närmare ett arbete än innan projektet startade
- att polisen upplever och kan mäta att antalet ärenden har minskat avseende våld, droger mm

Vad är unikt med just detta projekt?

- Vi bygger ett starkare samarbete mellan näringslivet och offentliga verksamheter för att skapa ett bättre och tryggare samhälle på Gotland. Dessutom kommer detta projektet skapa ett bättre näringslivsklimat, vilket är ett uttalat och prioriterat mål för Region Gotland

- En mycket stark näringslivskoppling där näringslivet är initiativtagare med sina drygt 800 medlemmar. Detta är det nya angrepssättet i denna typ av projekt. Näringslivet har en mycket stark målmedvetenhet av primärt två skäl;
1. För att motverka kompetensbrist som äventyrar företagens tillväxt, som i sin tur bidrar till vikande konjunktur och ökad arbetslöshet.
2. För att få möjlighet att vara med och bidra till att motverka utanförskap som leder till samhällsutmaningar såsom ökad psykisk ohälsa, drogproblematik mm.

- Näringslivet har nätverk över hela Gotland med företag i Visby, Klintehamn, Hemse, Slite, Roma och Fårösund.

- Flexibiliteten. Ungdomarna kan kombinera arbete på deltid med studier för att bygga på den gymnasieutbildning som de ännu ej har godkända betyg i för att sedan kunna gå vidare med mer studier.

- Flerpartssamtal sker på individnivå mellan deltagaren -projektpersonalen - arbetsgivaren - Arbetsförmedlingen/Socialtjänsten. Studie- och yrkesvägledare kopplas till deltagarna som vill studera vidare (Kompetenscentrum/Uppsala Universitet)

- Med uthållighet hos samtliga intressenter, skall vi, med målmedvetenhet nå hög (90%) anställning för samtliga deltagare under sommaren som också leder till anställning på minst 50% under resten av året