2020/00160 - Nya Vägar i Vellinge

Diarienummer:
2020/00160
Namn:
Nya Vägar i Vellinge
Projektnummer:
2020/00160
Projektägare:
Vellinge kommun, Kommunhuset
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
12 739 973
Beviljat ESF-stöd:
5 987 717
Kontaktperson:
Nima Mäki
E-post:
nima.maki01@vellinge.se
Stödmottagare postnr:
23581
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Inom projektet Nya Vägar i Vellinge (och Svedala) vill vi stötta personer långt ifrån arbetsmarknaden för att bli bättre rustade och redo för en stegförflyttning (med stegförflyttning menar vi att man ska kunna påbörja (och ta till sig) arbetsmarknadsinsats från kommun/studier ex yrkes SFI).
Exempel på aktiviteter inom projektet: samtalsstöd, MI-samtal, individuell coachning (vilket inkluderar lotsning bland myndighetskontakter), SYV-samtal, lättare utbildningsmoduler, terapeutiska arbetsstationer (exempelvis trädgårdsarbete), rehabiliterande aktiviteter, möten med arbetsgivare, uppsökande verksamhet och språkutveckling.

En efterföljande aktivitet (möjligen inom projektet) till detta tänker vi ska vara att utveckla ett utbildningsprogram för att utbilda vårdpersonal.

Vi vill också inom projektet förbättra vår kommunikation och samordning både mellan organisationer/myndigheter/insatser och mellan våra olika verksamheter och målgruppen. Vi behöver för detta ändamål först analysera hur de olika målgrupperna bäst nås av informationen, samt hur handläggare och anställda bäst tar till sig och vidhåller information om andra verksamheters insatser och aktiviteter.

Vi ser också att det inom projektet behöver kartläggas vilka olika processer det idag finns, där målgruppen är delaktig. Myndigheter, organisationer och insatser kan ha processer som löper parallellt utan varandras vetskap, och med stor sannolikhet kan vi kroka i de olika processerna bättre än vad som görs idag.
Mål är att få en helhetsprocess för interna och externa processer för respektive verksamhet, där man tydligt ser kopplingarna (detta kopplas också till övergripande effektmål om att personer ska komma närmre arbetsmarknaden).

Övergripande mål är:
- Bidra till att personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden har gjort en stegförflyttning (= är med rustade att påbörja en aktivitet som kan leda till självförsörjning)
- Bidra till att personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller på annat sätt ökar sitt deltagande i arbetslivet
- Bidra till minskade utgifter för försörjningsstöd
- Utveckla rutiner och processer för att kommunen långsiktigt ska kunna stödja de som står långt från arbetsmarknaden till att komma i arbete
- Utveckla samarbetet med närliggande kommuner
- Utveckla samarbetet med andra myndigheter som där deltagare är aktuella