2020/00159 - Kompetensutveckling 360 grader

Namn:
Kompetensutveckling 360 grader
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB, Träcentrum
Projektnummer:
2020/00159
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
28 615 515
Beviljat ESF-stöd:
13 203 820
Kontaktperson:
Kristina Thibom
E-post:
kristina@tracentrum.se
Specifikt mål:
2.3

I Jönköpings län, finns många industrier inom trä-, möbel- och inredningsproduktion samt industriell trähusproduktion. Dessa företag har stort behov av kompetent personal men har svårt att hitta personer med relevant kompetens att anställa. Samtidigt har de småländska kommunerna tagit emot många nyanlända de senaste åren, som har svårt att hitta arbete. Detta beror ofta på en komplex problembild där bristande kompetens och bristande språkkunskaper, i samverkan med svårigheter att förstå hur svensk arbetsmarknad fungerar, gör att personen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Projektet skall adressera dessa frågor ur ett helhetsperspektiv, dvs ur ett 360 graders perspektiv. Genom att adressera helheten och integrera yrkesutbildning med språkträning, orientering i svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadskultur samt nätverkande med svenska företag ökar målgruppens förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och företagen har ökade möjligheter att hitta kompetent arbetskraft.