2020/00153 - Inkluderande arbetsintegration

Projektnummer:
2020/00153
Projektägare:
Stiftelsen Skåne Stadsmission, Stiftelsen Skåne Stadsmission
Namn:
Inkluderande arbetsintegration
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
10 659 027
Beviljat ESF-stöd:
5 010 010
Kontaktperson:
Bahareh Andersson
E-post:
bahareh.andersson@skanestadsmission.se
Stödmottagare postnr:
21132
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektets mål är att stimulera tydlig stegförflyttning närmare utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället bland män och kvinnor som på grund av psykiska, fysiska och psykosociala funktionsnedsättningar står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. För att göra detta planeras metoden "Inkluderande arbetsintegration" förfinas och utvecklas i Malmö samt implementeras på två skånska orter utanför Malmö, där den ena orten är Kristianstad och den andra orten kommer rekryteras i början av projektet. I implementering på de två skånska orterna utanför Malmö blir en viktig del att samverka och samarbeta med relevanta lokala aktörer för att kunna anpassa sig till den lokala kontexten. I nuläget är Försäkringskassan, Malmö stad och Kristianstad kommun bekräftade samarbetspartners i projektet.

Projektets målgrupp är långtidsarbetslösa (längre än 12 månader) med psykisk, fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning. Skåne Stadsmission träffar dagligen personer från samtliga nämnda målgrupper och vår avsikt är att arbeta med alla målgrupperna inom ramen för projektet. Antal deltagare som beräknas nås är 130 män och kvinnor i åldrarna 18-65 år, med fokus på personer över 30 år, under drygt två år.

Långtidsarbetslösheten ses som en av de tre största utmaningarna i Skåne de kommande åren. Huvudproblemet för projektet är att många män och kvinnor med psykiska, fysiska och psykosociala funktionsnedsättningar och arbetshinder är långtidsarbetslösa och står särskilt långt från arbetsmarknaden. Orsakerna till problemen för projektets målgrupp är omfattande och komplexa, det finns både strukturella och individuella orsaker. Många lever i ett utanförskap eftersom de står utan arbete, sysselsättning och utbildning. Vi har haft många samtal som vittnar om att deltagare i målgrupppen inte känner sig som fullvärdiga deltagare i samhället.

Vi ser behov av åtgärder som kan bidra till att lösa ovanstående problem. Vår utvärderade metod "Inkluderande arbetsintegration" kan genom implementering på flera skånska orter bidra till att målgruppen gör stegförflyttningar närmare arbete och utbildning. Projektet kommer också ha fokus på vägledning mot bristyrken samt prioritera kontakter och samarbete med arbetsgivare som behöver rekrytera bristyrken.

I våra sju sociala företag som vi redan idag har i Malmö arbetar vi med att stärka och rusta deltagare som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Metoden bygger på respekt för alla människors lika värde med förståelse för att vi är olika och har olika förutsättningar. Därför gör vi alltid planering i dialog med deltagare och utifrån varje enskilds förutsättningar. Kompetens hos medarbetare och inom organisation samt bredden i verksamheten tillåter den mångfald som vi värnar om och ser som en styrka i samhället. Det gör också att det är möjligt att utvecklas inom de sociala företagen och få prova på flera yrken och sammanhang, som ett sätt att växa. Arbetsplatsen är trygg och det finns stöd och tydlig handledning i alla situationer. Alla våra sociala företag är arbetsplatser som är riktiga arbetsplatser med försäljnings- och/eller hållbarhetsmål. Det bidrar till att deltagare som tar sig vidare in på reguljär arbetsmarknad känner igen sig och har större förutsättningar att lyckas i nya sammanhang. Det handlar i de sociala företagen, precis som i Stadsmissionens övriga verksamhet, att se till helheten och förstå att varje människas situation är unik. Vi vill väcka hopp om att förbättring är möjlig och arbetar mycket med delaktighet och att skapa egenmakt, att få deltagare att känna att de kan påverka sin situation och sin framtid.

Projektet kommer att betyda att Skåne Stadsmissionen implementerar metoden på två skånska orter utanför Malmö. Avsiktsförklaring är skriven med Kristianstad kommun och i övrigt kommer ansträngningar att göras för att under projektet implementera metoden i ytterligare en skånsk kommun.

DELMÅL 1:
Stärka förutsättningar för målgruppen att göra stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden genom att erbjuda rätt individuellt stöd
1a) förbättrade möjligheter för kvinnor och män att hitta rätt arbetsmarknadsåtgärd
1b) förbättrade möjligheter för kvinnor och män att hitta rätt utbildningsinsats
1 c) stärkt psykosocialt och praktiskt stöd för projektets män och kvinnor för att de ska närma sig sysselsättning, utbildning och arbetsmarknad eller delta i arbetsmarknadspolitiska program
1 d) förbättrade/utökade möjligheter att erbjuda arbetsträning och praktik hos Skåne Stadsmissions sociala företag, och därefter möjlighet till anställning på ett av Skåne Stadsmissions sociala företag eller hos andra arbetsgivare.
1 e) ökad känsla av sammanhang, förutsägbarhet och kunskap om samhället.

DELMÅL 2: Implementera den upparbetade arbetsmetoden i 1-2 skånska kommuner utanför Malmö och rutiner för samarbetsformer har upprättats med de kommuner som är delaktiga i arbetet med individen.
2a) flera kommuner har fått kännedom om metoden
2b) några kommuner vill implementera metoden
2c) metoden implementeras i 1-2 skånska kommun utanför Malmö i nära samverkan med lokala aktörer och kommun