2020/00151 - Etableringstriss OHM

Diarienummer:
2020/00151
Namn:
Etableringstriss OHM
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00151
Projektägare:
Oskarshamns kommun, Oskarshamns kommun/Arbetsmarknadsenheten
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
192
Projektperiod:
2021-08-30 - 2022-12-31
Total projektbudget:
18 590 028
Beviljat ESF-stöd:
8 723 870
Kontaktperson:
Per Tegnemo
E-post:
per.tegnemo@oskarshamn.se
Stödmottagare postnr:
57228
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Etableringstriss OHM är ett samverkansprojekt mellan Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Projektet insatser och aktiviteter ska stödja och motivera målgruppen nyanlända, utomeuropeiskt födda att komma närmare arbetsmarknad, studier, sysselsättning, egenförsörjning och delaktighet i samhället.

Med utgångspunkt i individens förutsättningar, egna behov såväl som samhällets, tar etableringstriss vid där ordinarie etableringsinsatser inte nått sina mål. Målgruppen kommer att få kompetensutveckling och verktyg för egenmakt och självkännedom, fördjupad samhällsorientering, fortsatt träning och utveckling inom svenska språket, digital delaktighet och praktisk datorkunskap samt valbara kurser med praktisk inriktning.

Genom samverkan mellan våra tre kommuner kommer Etableringstriss OHM också att vara en testbädd för att se hur Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst KROM, Kundval, Rusta Och Matcha kan matchas med en kommuns insatser för att individer i målgruppen nyanlända ska komma närmare arbetsmarknad och egenförsörjning – inför att KROM ska införas i alla landets kommuner och arbetsmarknadsregioner

Målgruppen kommer att ingå i projektet under 16-20 veckor och med en praktikperiod under sista delen. Insatser och aktiviteter ska genomsyras av jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet.

Gruppsammansättning kommer att vara minst 60 % kvinnor och 40 % män. Nyanlända kvinnors förutsättningar och behov kommer att ha stor inverkan på val av metoder och verktyg när det gäller aktiviteter och insatser.
Etableringstriss kommer att arbeta med patriarkala strukturer och hederskulturproblematik ur ett lösningsfokuserat perspektiv.

Etableringstriss OHM ska skapa ökade förutsättningar till praktikplatser för målgruppen på arbetsplatser inom kommuner och regioners verksamhetsområden såväl som inom privata näringslivet. Detta genom att i samarbete med arbetsgivare och arbetsplatser ta fram rutiner, förutsättningar och avsiktsförklaringar för att ta emot fler praktikanter.

Projektet ska erbjuda arbetsgivare, arbetsplatser och handledare interkulturell kompetensutveckling, verktyg för kompletterande kommunikation som bildstöd och språkombud.

Etableringstriss ska samarbeta med de nätverk inom lokalt näringsliv, HR- och rekryterarfunktioner som finns i kommunerna. Detta för att skapa en gemensam och gynnsammare plattform som innebär att målgruppen rustas med de kompetenser som våra lokala arbetsplatser ser behov av och även att arbetsplatser rustas med verktyg för kommunikation och mottagande för att integrera fler individer ur målgruppen.