information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00150 - Digital självförsörjning PO2

Projektnummer:
2020/00150
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad
Namn:
Digital självförsörjning PO2
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
364
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
28 877 444
Beviljat ESF-stöd:
13 571 030
Kontaktperson:
Jimmie Rönndahl
E-post:
jimmie.ronndahl@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Sammanfattning PO2 – Digital självförsörjning

Projektets syfte är utveckla vägar för att testa, rusta och stärka arbetssökande till att kunna blir digitalt självförsörjande så de på ett bättre sätt kan möta den digitala transformationen som är en del av arbetsmarknadens utmaningar. Projektet är en del i en större satsning för att bygga en virtuell arbetsmarknadsenhet. Målsättningen är att den arbetssökande själv ska äga sin process och arbetsmarknadspersonal ska våga släppa över kontrollen till individen och istället bidra med tekniska hjälpmedel och kunskap om hur dessa används.

Målgruppen i projektet är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader) och/eller är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, är utrikes födda, är unga, har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Under genomförandet kommer verksamhet att ske på 6 platser. Landskrona och Bjuv kommer att ha vardera 10 deltagare, medan Klippan, Båstad och Svalöv kommer att ha vardera 10 deltagare medan Höganäs kommer att ha 5 deltagare. Total kommer alltså 55 deltagare att samtidigt vara i projektet.
Varje deltagare beräknas vara i projektet i ca 4 månader och projektet kommer under projekttiden att omsätta deltagarna 6 gånger, dvs totalt kommer 6 * 55 = 367 deltagare att medverka i projektet, se mer info i Bilaga 7 - Deltagarens väg.

Deltagarna kommer genom projektet att ta del av insatser med syfte att närma sig arbetsmarknaden. De kommer att valideras och orienteras utifrån förutsättningarna på morgondagens arbetsmarknad. Det handlar om att i block om ca 4 månader delta i olika aktiviteter för att prövas, valideras och rustas.

Projektets samverkanspartners är arbetsmarknadsenheterna i kommunerna Svalöv, Bjuv, Höganäs, Båstad, Örkelljunga, Landskrona och Klippan. Dessutom medverkar Arbetsförmedlingen och Tillväxt Landskrona AB som partners.

Projektets resultat kommer leda till en kompetenshöjning av såväl vår gemensamma personal som våra invånare. Det kommer leda till en högre konstadseffektivitet av våra insatser, ett ökat utbud av aktiviteter och kompetens samt ökad tillgänglighet för användarna. Dessutom leder projektet till ytterligare samverkan kommuner och lokala arbetsmarknadsenheter emellan.
Specifika projektmål är att:
- 100 % av personalen i projektet utbildas till vägledare
- 100 % av vägledarna under projekttiden genomför delaktighetsslingor hos de andra kommunerna
- samtliga 367 deltagare får information om framtidens arbetsmarknad
- 40 % av projektets deltagare går vidare till arbete (procentuellt antal män/kvinnor utifrån målgruppens sammanställning)
- 10 % av projektets deltagare går vidare till studier (procentuellt antal män/kvinnor utifrån målgruppens sammanställning)
- det genomförs 4 delaktighetsslingor per deltagande kommun, totalt 28 under projekttiden.
- samtliga deltagare gör stegförflyttning i KGA (målet sätts under analysfasen)
- 100 % av deltagarna genomför valideringar enligt KGA
- 242 (2/3 delar) godkända valideringar enligt KGA

Projektet inleds med en analys- och planeringsfas i 6 månader där deltagarna involveras i framtagandet av projektets genomförandefas. Detta genom delaktighetsmodellen, som förskjuter maktperspektivet till deltagarna. Med detta sagt kommer deltagarna själva att äga sin process och synliggöra sina behov kopplat till den digitala självförsörjningen. Tillämpning av modellen kommer att ske i form av arbete med deltagare och spridning i form av att utbilda och träna kollegor.

Projektets genomförandefas pågår i 20 månader och i den kommer deltagarna att kunna delta i olika inspelade föreläsningar, VR-filmade studiebesök, webinarium och temaveckor som baseras på digitala aktiviteter. Detta kommer bidra till att deras digitala aktivitet ökar och att de får en kunskap i hur digitaliseringen gällande arbetsmarknaden kommer att fungera framöver. Delaktigheten och inflytandet över processen kommer att säkerställas genom den evidensbaserade metoden Delaktighetsmodellen. Den rustande delen tar sin utgångspunkt i metoden KGA som samtidigt får möjlighet att utvecklas för att passa in i den digitala kontexten.

Projektets avslutsfas kommer att genomföras utan deltagare och fokuserar på uppföljning av resultat och effekter, uppföljningar på individnivå, färdigställande av slutrapport och utvärderingsrapport, samt ekonomisk slutredovisning av projektet. Under avslutsfasen kommer vi även att arbeta intensivt med spridning av projektets metod, resultat och effekter.