2020/00150 - Digital självförsörjning PO2

Namn:
Digital självförsörjning PO2
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Landskrona stad, Landskrona stad
Projektnummer:
2020/00150
Planerat antal deltagare:
420
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
32 616 576
Beviljat ESF-stöd:
15 328 704
Kontaktperson:
Jimmie Rönndahl
E-post:
jimmie.ronndahl@landskrona.se
Specifikt mål:
2.1

Sammanfattning PO2 – Digital självförsörjning

Projektets syfte är utveckla vägar för att testa, rusta och stärka arbetssökande till att kunna blir digitalt självförsörjande så de på ett bättre sätt kan möta den digitala transformationen som är en del av arbetsmarknadens utmaningar. Projektet är en del i en större satsning för att bygga en virtuell arbetsmarknadsenhet. Målsättningen är att den arbetssökande själv ska äga sin process och arbetsmarknadspersonal ska våga släppa över kontrollen till individen och istället bidra med tekniska hjälpmedel och kunskap om hur dessa används.

Målgruppen i projektet är kvinnor och män (15–64 år) som står långt från arbetsmarknaden och är långtidsarbetslösa (mer än tolv månader) och/eller är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång till arbete, är utrikes födda, är unga, har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Under genomförandet kommer verksamhet att ske på 5 platser. Landskrona och Bjuv kommer att ha vardera 20 deltagare, medan Klippan, Båstad och Svalöv kommer att ha vardera 10 deltagare. Total kommer alltså 70 deltagare att samtidigt vara i projektet.
Varje deltagare beräknas vara i projektet i ca 4 månader och projektet kommer under projekttiden att omsätta deltagarna 6 gånger, dvs totalt kommer 6 * 70 = 420 deltagare att medverka i projektet, se mer info i Bilaga 7 - Deltagarens väg.

Deltagarna kommer genom projektet att ta del av insatser med syfte att närma sig arbetsmarknaden. De kommer att valideras och orienteras utifrån förutsättningarna på morgondagens arbetsmarknad. Det handlar om att i block om ca 4 månader delta i olika aktiviteter för att prövas, valideras och rustas.

Projektets samverkanspartners är arbetsmarknadsenheterna i kommunerna Svalöv, Bjuv, Höganäs, Båstad, Örkelljunga, Landskrona och Klippan. Dessutom medverkar Arbetsförmedlingen och Tillväxt Landskrona AB som partners.

Projektets resultat kommer leda till en kompetenshöjning av såväl vår gemensamma personal som våra invånare. Det kommer leda till en högre konstadseffektivitet av våra insatser, ett ökat utbud av aktiviteter och kompetens samt ökad tillgänglighet för användarna. Dessutom leder projektet till ytterligare samverkan kommuner och lokala arbetsmarknadsenheter emellan.
Specifika projektmål är att:
- 100 % av personalen i projektet utbildas till vägledare
- 100 % av vägledarna under projekttiden genomför delaktighetsslingor hos de andra kommunerna
- samtliga 420 deltagare får information om framtidens arbetsmarknad
- 40 % av projektets deltagare går vidare till arbete (procentuellt antal män/kvinnor utifrån målgruppens sammanställning)
- 10 % av projektets deltagare går vidare till studier (procentuellt antal män/kvinnor utifrån målgruppens sammanställning)
- det genomförs 4 delaktighetsslingor per deltagande kommun, totalt 28 under projekttiden.
- samtliga deltagare gör stegförflyttning i KGA (målet sätts under analysfasen)
- 100 % av deltagarna genomför valideringar enligt KGA
- 280 (2/3 delar) godkända valideringar enligt KGA

Projektet inleds med en analys- och planeringsfas i 6 månader där deltagarna involveras i framtagandet av projektets genomförandefas. Detta genom delaktighetsmodellen, som förskjuter maktperspektivet till deltagarna. Med detta sagt kommer deltagarna själva att äga sin process och synliggöra sina behov kopplat till den digitala självförsörjningen. Tillämpning av modellen kommer att ske i form av arbete med deltagare och spridning i form av att utbilda och träna kollegor.

Projektets genomförandefas pågår i 20 månader och i den kommer deltagarna att kunna delta i olika inspelade föreläsningar, VR-filmade studiebesök, webinarium och temaveckor som baseras på digitala aktiviteter. Detta kommer bidra till att deras digitala aktivitet ökar och att de får en kunskap i hur digitaliseringen gällande arbetsmarknaden kommer att fungera framöver. Delaktigheten och inflytandet över processen kommer att säkerställas genom den evidensbaserade metoden Delaktighetsmodellen. Den rustande delen tar sin utgångspunkt i metoden KGA som samtidigt får möjlighet att utvecklas för att passa in i den digitala kontexten.

Projektets avslutsfas kommer att genomföras utan deltagare och fokuserar på uppföljning av resultat och effekter, uppföljningar på individnivå, färdigställande av slutrapport och utvärderingsrapport, samt ekonomisk slutredovisning av projektet. Under avslutsfasen kommer vi även att arbeta intensivt med spridning av projektets metod, resultat och effekter.