2020/00143 - ROSS

Diarienummer:
2020/00143
Namn:
ROSS
Projektnummer:
2020/00143
Projektägare:
Ronneby kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
20 292 142
Beviljat ESF-stöd:
9 537 306
Kontaktperson:
Johan Åslund
E-post:
johan.aslund@ronneby.se
Stödmottagare postnr:
37280
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetslösheten är ett stort problem i Sverige såväl som i stora delar av övriga Europa. Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på arbetskraft är utmaningarna på Blekinges arbetsmarknad fortsatt stora och nationellt sett ligger arbetslösheten i Blekinge fortfarande på en hög nivå.
Många av de insatser och projekt som bedrivits i regionen, med eller utan externt finansiellt stöd, har visat sig vara framgångsrika men det finns fortfarande behov av ökade övergångar till arbete och studier för många av Blekinges invånare inom utsatta grupper ut i arbetslivet. Det saknas anpassade arbetsträningsplatser-/praktikplatser samt anställningsmöjligheter för målgruppen, främst inom det privata näringslivet.
Genom de insatser och de verktyg som kommunernas arbetsmarknadsenheter kan erbjuda, bland annat genom ett gemensamt förhållningssätt inom 7TJUGO-metodiken, i vilken samtlig personal i Blekinge fått utbildning inom, är vi med och bygger en god grund som stärker Blekinges enskilda individer. Projektet ROSS- Ronneby, Olofström och Sölvesborg Satsar, kommer att bedrivas på Ronnebys, Olofströms och Sölvesborgs arbetsmarknadsenheter och i syfte att erbjuda olika typer av aktiviteter och stöd utifrån individens unika behov.
Under de projekt som bedrivits under de senaste åren har vi kunnat se en förändring i gruppen arbetslösa i länet och att de tillhör olika utsatta grupper har ökat alltmer genom åren.
Blekinges kommuner har nyligen blivit beviljade medel från ESF, Europeiska Sociala Fonden, i projektet BUS – Blekinges Unga Satsar och ViS - Vuxna individer Satsar som drivs av två utav Blekinges fem kommuner, för att skapa hållbara övergångar till Blekinges arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden. I detta projekt kommer kommunerna i Ronneby, Olofström och Sölvesborg att gå samman för att i likhet med ViS förbättra förutsättningarna för ökade övergångar till arbete och studier för målgruppen mellan 25-64 år. Deltagarna i projektet kommer att matchas ut till arbetsgivare och det kommer att ske ett aktivt och strategiskt arbete för att stärka individens egna val och samtidigt uppmuntra till val som bryter mot traditionella normer. Låg pendlingsintensitet bland målgrupperna utgör idag en problematik och vi vill främja rörligheten över kommungränserna genom att erbjuda platser för arbetsträning och praktik i hela länet. Det finns goda förutsättningar att lyckas med detta tack vare de deltagande projekt aktörernas samsyn, en tät samverkan över kommungränserna samt att Blekinge är ett förhållandevis litet län med korta avstånd geografiskt.
Med detta projekt vill vi bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete. Det råder idag brist på anpassade praktik- och arbetsplatser i länet, målgruppen har det tuffare och ibland saknas förutsättningar och förståelse för att se och ta tillvara målgruppens potential. Projektet vill bidra till att öppna upp dörrarna till arbetsmarknaden, skapa förutsättningar, långsiktighet och goda förebilder inom det privata näringslivet samt visa på normavvikande goda exempel. Det kan bland annat handla om att anpassa arbetstider, arbetsuppgifter, hur en får till sig information och kunskap samt rent fysiska anpassningar. Detta tillsammans med en god handledning och vägledning där deltagaren möter företagaren i ett gemensamt synsätt, skapar möjligheter till en breddad kompetensförsörjning och motverkar samtidigt ett långvarigt utanförskap.
I samverkan vill vi nu fortsätta utbytet och det ömsesidiga lärande som påbörjats i tidigare projekt. Projektdeltagarna kommer att erbjudas olika typer av stärkande insatser parallellt med arbetsträning och praktik. Med utgångspunkt hos kommunernas arbetsmarknadsenheter erbjuds målgruppen aktiviteter och insatser som rustar dem och för dem närmare arbetsmarknaden. Detta kommer att bidra till att minska det glapp som skiljer kvinnor och män med olika typer av svårigheter eller problematik från att nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
Ronneby, Olofström och Sölvesborg tar nu därmed nästa steg med fokus på att vidga arbets- och utbildningsmöjligheterna för målgruppen i åldern 25-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att finna få och behålla ett jobb.