2020/00142 - SpiK

Name:
SpiK
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Växjö kommun, Arbete och välfärd, Växjö kommun, Arbete och välfärd
Projektnummer:
2020/00142
Planerat antal deltagare:
257
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
33 088 828
Beviljat ESF-stöd:
15 542 029
Kontaktperson:
Marcus Marcus Johansson
E-post:
marcus.johansson3@vaxjo.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet syftar till att fler kvinnor och män i åldersspannet 18-64 år med sammansatt problematik ska närma sig arbetsmarknaden, få fler valmöjligheter, erhålla individanpassat stöd samt få bättre livskvalité. Projektet ämnar även utveckla samverkan mellan deltagande myndigheter och organisationer i deras arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering och för-rehabiliterande insatser för målgruppen.

Projektet ska angripa målgruppens och organisationernas hinder med hjälp av metoden användardriven utveckling. Genom att i alla steg involvera användaren, oavsett om det rör en individ eller en organisation, säkerställs träffsäkerheten i de förändringar man har för avsikt att genomföra. Fokus ligger vidare på att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede kunna genomföra välförankrade och grundade förändringar. Målet är att skapa individuella kompetenshöjande insatser som på lång sikt leder till självförsörjning.