2020/00131 - Alla kan arbeta

Diarienummer:
2020/00131
Namn:
Alla kan arbeta
Projektnummer:
2020/00131
Projektägare:
Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen/Arbetslivsinriktad rehabilitering
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
14 170 499
Beviljat ESF-stöd:
6 659 826
Kontaktperson:
Anna-Kari Lindholm Berglund
E-post:
anna-kari.lindholm.berglund@harnosand.se
Stödmottagare postnr:
87180
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet "Alla kan arbeta" syftar till att motverka utanförskapet för personer i utsatta grupper samt skapa metoder som långsiktigt ska implementeras och användas. Grundidén är att parallellt arbeta med individerna i målgruppen och med att identifiera "lågtröskelarbeten" i näringslivet. Personer i målgruppen står långt från arbetsmarknaden pga funktionsnedsättningar, kan ha tidigare bakgrund i missbruk eller är utrikes födda med svag skolgång. Näringslivet har behov av ytterligare kompetens för att kunna växa.

Individerna som identifieras i den utsatta gruppen har olika bakgrunder med det gemensamt att de har ett sämre socialt kapital då de inte haft möjlighet att delta i skola och på arbetsplatser. Detta medför att de inte har haft chansen att lära sig olika koder, kultur o dyl. Att inte delta i samhället ger lägre självförtroende och självkänsla, och olika kombinationer av problem är vanligt förekommande.

Näringslivet har ofta svårt att rekrytera kompetent arbetskraft vilket bromsar tillväxten. Arbetskraft med specialistkompetens utför arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av personer som idag står utanför arbetsmarknaden, på det sättet kan "lågtröskelarbeten" identifieras och matchas med individer ur målgruppen.

Arbetsmarknaden i Härnösand är könssegregerad med traditionell fördelning och förväntningar om vad kvinnor respektive män ska göra. Ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet lägger generellt större ansvar på kvinnan, vilket både skapar högre stress och kan påverka möjligheten att delta i arbetslivet.
Det finns ett starkt engagemang bland företagare i Härnösand som sett problematiken och vill göra något som kan förändra strukturen i näringslivet, minska utanförskapet samtidigt som kompetensbrist i företagen kan minskas. Det praktiska arbetet med att identifiera "lågtröskelarbeten" kommer under projekttiden att ledas av en sysselsättningskoordinator.

Projektet är väl förankrat med de olika samarbetspartners som ingår; Ålsta Folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Länsverksamhet psykiatri inom Region Västernorrland, andra avdelningar inom Härnösands kommun som socialförvaltningen och arbetslivsförvaltningen samt tidigare nämnda lokala näringsliv.

Projektet kommer att skapa en lokal mötesplats som är tillgänglig och trygg och där individerna förbereds genom kompetenshöjande insatser och andra arbetsförberedande aktiviteter. Metoden Supported Employment kommer att vara en bärande del i arbetet. Metoden bygger på att kartlägga och lyfta fram den specifika kompetens som varje individ har. En annan viktig metod är Mission Possible, som Ålsta Folkhögskola har god erfarenhet av och kompetens inom. Ålsta Folkhögskola är en nära samarbetspartner i projektet.

Tillsammans med projektets samarbetspartners ska såväl kvinnor som män och deras specifika kompetens synliggöras i varje delmoment. Vidare genomföra kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen om jämställdhet, normer och den ojämna resursfördelningen på arbetsmarknaden hos projektets medarbetare, samarbetspartners och intressenter. Fortbildning av praktikhandledare genomförs enligt KIVO-metoden.

Kunskap om genus och normer ökar hos deltagarna, projektmedarbetarna samt samverkanspartners. Detta innebär att medvetenheten om jämställdhet ökar, samt att arbetet med att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden ska resultera i minst tre praktikplatser som bryter de könsstereotypa mönstren.

Individerna kommer att förbättra sin anställningsbarhet, nå ökad livskvalitet genom förbättrad hälsa, stärkt egenmakt och självkänsla. Att uppleva att vara behövd och finnas i sammanhang är viktigt för alla människor, här kommer de att få detta.

Företagen som deltar får ökad kunskap om möjligheterna med att ta in praktikanter och som sprider detta vidare i sina egna nätverk. En förväntad effekt för företagen är att tydligare se och identifiera "lågtröskelarbeten" och arbetsuppgifter som kan hanteras av personer som har en annan sorts kompetens. Arbetsgivarna får tillgång till ny kompetens och arbetstagare. Metoder utvecklas som de har nytta av och kan fortsätta arbeta med efter projektets avslutning.

Individerna i målgruppen förbättrar sin anställningsbarhet, når ökad livskvalitet genom förbättrad hälsa, stärkt egenmakt och självkänsla. Sociala strukturer av utanförskap och bidragsberoende bryts vilket ger effekter för kommande generationer. Detta ger förbättrad trygghet samt ökade skatteintäkter och minskade bidragskostnader. Det lokala näringslivet ser vinsterna med att ta in personer från utsatta grupper i lågtröskelarbeten.

Arbetslösheten i målgruppen ska minska. Mätbara mål för de individer som deltar i projektet: 35 % går vidare till studier - 20% till praktik - 25% går till anställning - 20% har ökat sin upplevda anställningsbarhet. Mätbart resultat hos företagen är att antalet praktikplatser kommer att öka med 50%. Målet är att finna och identifiera 20 arbetsuppgifter som erbjuds alla deltagare, oavsett kön. Det lokala näringslivet får en ökad förståelse för målgruppen.

Metoderna för att målgruppen ska komma in på arbetsmarknaden som utvecklas inom projektet ska implementeras inom den ordinarie organisationen.