2020/00130 - Möjligheter i dina händer -HD

Projektnummer:
2020/00130
Projektägare:
Möjligheternas Hus AB, Möjligheternas Hus AB
Namn:
Möjligheter i dina händer -HD
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
6 588 231
Beviljat ESF-stöd:
3 096 422
Kontaktperson:
Ana Emilia Klasson
E-post:
ana-emilia.klasson@emmaboda.se
Stödmottagare postnr:
36121
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Möjligheternas Hus har under de senaste åren fått ett utökat antal, och tagit ett större ansvar för, personer som varit långt från arbetsmarknaden samt en stor andel nyanlända som behöver vidareutbildning och korta vägen för inträde till arbetsmarknaden.
De senaste månadernas reformer inom Arbetsförmedlingen har lett till att vi tagit mer ansvar för att hitta nya vägar för människor som har svårt att komma ut på den offentliga och privata arbetsmarknaden. Vi har sett att nya insatser behövs, befintliga arbetsplatser utvecklas och att vi behöver skapa nya möjligheter till vidareutbildning och jobb.
Utifrån vår undersökning har vi diskuterat vilka insatser som saknas samt vilka insatser som skulle kunna anpassas till Möjligheternas Hus befintliga verksamhet. Vi vill utveckla vårt arbetssätt och jobbar med kopplingar till socialt och entreprenöriellt tänkande i arbets-marknadsfrågor.
Vi kom fram till att vi, utifrån våra befintliga verksamheter, ska ta fram en ny metod för ett hållbart system baserat på en cirkulär ekonomi inom Möjligheternas Hus. Syftet är att på sikt skapa nya arbetstillfällen samt ge förutsättningar för vidareutbildning och egen försörjning för deltagarna i de olika insatserna.
Det nya arbetssättet ska bidra till kunskapsutveckling för att komma in på arbetsmarknaden och skapa möjligheter till entreprenörskap samtidigt som det ska bidra till att bygga självförtroende och självkänsla, öka möjligheter till vidareutbildning samt bidra till att bryta isolering och segregation.
Projektet "Möjligheter i dina Händer – Hållbar design" kommer att synka ihop alla områden i Möjligheterna Hus verksamhet så att de kompletterar varandra och tillsammans skapar en helhet.
Vi vill inom ramen för projektet skapa en ny metod för ett hållbart system baserat på cirkulär ekonomi där individen står i centrum i Möjligheternas Hus. Metoden kommer på sikt att skapa nya arbetstillfällen samt ge förutsättningar till vidareutbildning och egen försörjning.
Vi vill inom ramen för projektet skapa en ny metod som ska användas till övergång till en cirkulär ekonomi som är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen samt att flera som står utanför arbetslivet ska vara med och bidra till samhällsutvecklingen.
Processen startar genom att Återvinningscentralen, där vi idag tar emot möbler, textiler, husgeråd mm. och säljer i befintligt skick det som inte går till förbränningsanläggning, ska kunna reparera, fräscha upp och återanvända på olika sätt. Varorna slussas vidare till de olika "verkstäderna".
Vissefjärda pallfabrik som tillverkar träemballage till företag ska skicka restprodukter från produktionen till Träverkstaden. I Träverkstaden ska också möbler från Återvinningscentralen tas emot och skapa nya designade produkter genom att de fräschas upp, får ett nytt utseende eller ett nytt användningsområde. I Träverkstaden kan vi ta emot kunduppdrag från exempelvis företag, teatrar, föreningar, privatpersoner, mm. Produktutvecklingen leds av en person med relevant utbildning eller erfarenhet inom området.
Textilverkstaden skapas för att ta emot exempelvis kläder, dukar, gardiner, mm från Återvinningscentralen och producerar nya designade produkter av detta. I textilverkstaden kan egna klädkollektioner skapas samt ta emot kunduppdrag från exempelvis företag, teatrar, föreningar, privatpersoner, mm. Produktutvecklingen leds av en designutvecklare inom området.
Vävverkstaden skapas för att ta emot textilier, exempelvis garn, lakan, gardiner, mm och tar fram nya designade produkter. I vävverkstaden kommer vi också ta emot kunduppdrag, exempelvis från privatpersoner, företag och organisationer. Produktutvecklingen leds av en designutvecklare inom området.
I Second Hand-butiken kommer ett nytt utrymme skapas och användas till exponerings- och försäljningsyta samt även användas till försäljning av de produkter som tas fram inom ramen för projektet. Här kan deltagarna också kunna öva i att jobba med marknadsföring, försäljning, exponering och kundbemötande. Vid försäljning kan vi mäta hur mycket från återvinningen som har "omskapats" och sålts.
Arbetsmarknadscentrums viktigaste roll är att lotsa in deltagarna till projektet och synka ihop deltagarnas behov i sin helhet. Det kan vara att koppla deras tider till utbildning, praktik, övriga behov samt att följa upp och utvärdera deras utveckling.
Under hela processen kommer deltagarna få tillgång till olika utbildningsinsatser som genomförs inom Arbetsmarknadscentrums verksamhet eller det ordinarie utbildningssystemet.
Projektet ska jämställdhetsintegreras i alla dess faser och aktiviteter. Projektet kommer att se över verksamheter, kartlägga och analysera utifrån ett integrations- och jämställdhets-perspektiv och FN:s globala mål nr 5, 8 och 12 kommer att vara centrala utgångspunkter i projektets utformning.
Baserat på ovanstående vill vi utveckla och förfina metoder för att möjliggöra och effektivisera arbetet inom ramen för livslångt lärande samt uppmuntra lokala aktörer att lära sig att skapa evidensbaserade metoder för sysselsättning och kompetensutveckling.
Analys och planeringsfas
Syfte
Att detaljplanera alla aktiviteter, identifiera olika insatser som pågår inom den befintliga verksamheten på Möjligheternas hus och Emmaboda kommun och synka ihop med projektet.
Mål
Ta fram relevanta planer och målindikatorer för genomförande av ett hållbart projekt.
Genomförandefas
Syfte
Att ta fram en ny metodhandbok baserad på entreprenöriellt lärande för hållbar design och hantverk inom arbetsmarknadsområdet.
Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt som kan innebära att ta fasta på och anpassas efter deltagarnas förutsättningar, erfarenheter och sätt att hämta kunskaper; arbeta med mer grupporienterade samarbeten där de lär sig att ta kunskaper från andras kompetenser; göra saker genom att göra, samt reflektera över detta.
Att stödja projektdeltagare med olika bakgrunder och funktionsförmågor att komma in på utbildning, praktik eller arbete.
Mål
Att 100 personer deltar i olika insatser inom ramen för projektet. Deltagare är nyanlända, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete, är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader), långtidsarbetslösa ej anmälda på Arbetsförmedlingen, från Emmaboda kommun i Kalmar län.
Att 40 % av deltagarna har gått till vidare utbildning.
Att 75 % av deltagarna har gått till praktik.
Att 35 % av deltagare har gått vidare till jobb.
Att ta fram en ny metodhandbok för entreprenöriell process inom arbetsmarknadsområdet.
Att ta fram en film med resultat från projektet för publicering i olika kanaler.
Avslutningsfas
Syfte
Syftet är att samla in gemensamma erfarenheter, redovisade i metodhandboken, som på ett ekonomiskt, realistiskt och hållbart sätt ska kunna fungera i ett vidare perspektiv och på sikt. En rapport ska presenteras vid en lärandeavslutningskonferens där metod, erfarenheter och arbetssätt presenteras och sprids.
Mål
I slutet av projektperioden har vi slutredovisat resultatet av projektet, våra erfarenheter samt säkerställt att en metodhandbok och en film finns tillgänglig där även andra aktörer kan ta del av resultatet. Resultatet av projektet ska, på lång sikt, förbättra och förändra strukturer som visar på nya vägar som bidrar till att skapa jobb, studier eller annan utveckling för deltagarna.
Medfinansiering
Projektet medfinansieras av Emmaboda kommun.
Projektet kommer att ha sitt säte i Emmaboda kommun på Möjligheternas Hus AB.
Projektperiod: Startdatum 2020-08-03 Slutdatum 2022-12-31