2020/00122 - PUMA

Diarienummer:
2020/00122
Namn:
PUMA
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00122
Projektägare:
Uddevalla Kommun, Uddevalla Kommun - Kommunledningskontoret - Arbetsmarknadsavdelningen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
6 304 290
Beviljat ESF-stöd:
3 045 690
Kontaktperson:
Johan Rundström
E-post:
johan.rundstrom@uddevalla.se
Stödmottagare postnr:
45181
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet ämnar ta fram en ny arbetsmodell där, kommunala verksamheter, bolag, privata aktörer, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt socialtjänsten kan arbeta gemensamt med individer som står långt från arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd. Man kommer initialt att arbeta med målgruppen i ett team av konsulenter. Arbetet kommer gå ut på att rusta upp och matcha klienter i målgruppen mot arbetsträningsplatser. Syftet med aktiviteten är att sedan löpande utvärdera och förändra arbetssättet enligt RBM (Resultat Baserat Management) modellen med målet att skapa ett för individerna i målgruppen optimalt arbetssätt. För att säkra att de horisontella principerna genomgående genomsyrar projektet kommer man att ha en personalresurs med spetskompetens inom icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet som kontinuerligt utvärderar projektet och arbetar med att synliggöra och eliminera diskriminerade och uteslutande strukturer både från projektet och de arbetsgivare som erbjuder en arbetsträningsplats inom projektet.

Förväntade resultat av projekten:
- Deltagande kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning, arbetsmarknadspolitiska program eller kommer närmare arbetsmarknaden.
- Utvecklade metoder som leder till ökade övergångar till arbete, studier eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder för personer med sammansatt problematik.
- Förändrade attityder och ökad kompetens hos arbetsgivare samt anpassade arbetsplatser för en inkluderande arbetsmarknad.
- Förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som deltar i projektet, i syfte att möta målgruppens förutsättningar och behov.

Förväntade effekter av projektet:
- Ökade övergångar till arbete, utbildning eller reguljära arbetsmarknadsinsatser för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.
- Ökad samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer.
- En mer inkluderande arbetsmarknad.