2020/00121 - DigITSU

Projektnummer:
2020/00121
Projektägare:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Centrum för Digital Hälsa
Namn:
DigITSU
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
10000
Projektperiod:
2020-09-01 - 2022-08-31
Total projektbudget:
34 195 704
Beviljat ESF-stöd:
16 073 164
Kontaktperson:
Christian Colldén
E-post:
christian.collden@vgregion.se
Stödmottagare postnr:
41685
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Syftet är att ge kvinnor och män inom sjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), och även till del i övriga Västra Götalandsregionen (VGR), kompetensutveckling inom digitalisering, såväl digitala arbetssätt som användande av digitala verktyg. Detta är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna delta i formandet av den egna digitala arbetsmiljön.

Kompetensutvecklingen och utvecklingsarbetet kommer vara personorienterat och bedrivas i mindre självlärande team med stöd av digitaliseringscoacher, -koordinatorer och -samordnare. Förutom att detta ger mer kompetens på individnivå bygger det även en nätverksstruktur i verksamheten. Nätverket kan tillsammans med chefer och ledare användas för fortsatt omställning och förberedelse för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM). Under processen integreras perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering för att skapa en strategisk hållbarhet och mer långsiktiga effekter. Projektets ambition är att öka den så kallade absorptionskapaciteten i förvaltningen genom att skapa ett sug efter att själva vilja vara med och utveckla och driva den digitala omställningen tillsammans med andra medarbetare i förvaltningen och i interaktion med dess patienter. Metodutveckling sker genom inklusion, gemensam kunskapsutveckling och utvecklingsinriktat lärande i självlärande team.

Bakgrund:
Sedan 2018 finns en Strategi för omställning av hälso- och sjukvård i VGR, som består av fyra huvudområden, varav ett handlar om digitala invånartjänster. Strategin slår fast att "digitalt först" gäller, vilket innebär att det som kan göras digitalt ska göras digitalt oavsett hur tjänsten levererats tidigare. Syftet med omställningen är att öka värdet för dem vi är till för inom ramen för tillgängliga resurser. Genom att arbeta mer med att förebygga och främja invånarnas hälsa, minskar invånarnas behov av vård. Genom att ställa om vården ska patienterna få bättre tillgänglighet och möjlighet att välja den kontakt med vården som de har behov av önskar. Ge bättre möjligheter till egenvård, erbjuda den vård de behöver när de behöver den och att de ska veta vart de vänder sig för att få kontakt med vården. SU behöver vara i framkant avseende Digitalisering, Innovation och Utveckling för både Omställningen, Kunskapsorganisationen och FVM för att VGR ska nå målen för omställningen av hälso- och sjukvården.

SU, med sina närmare 17 000 medarbetare, bedriver såväl högspecialiserad vård, regionvård som länssjukvård. SU utgör 50 % av regionens sjukhusvård och lite drygt 40 % av all vård i VGR. Verksamheterna är samlade i sex områden och befinner sig utspridda på huvudsakligen tre tomter: Sahlgrenska, Mölndal och Östra sjukhusen. Varje område har 2 000 – 4 000 medarbetare, vilket innebär att respektive område är att jämföra med storleken på ett länssjukhus. Varje verksamhetsområde (ca 53 st på SU) består av ett flertal arbetsplatser. Totalt sett finns det cirka 640 arbetsplatser på SU vilket i sig utgör en stor kommunikativ utmaning.

Arbetstakten i vården är också hög och tillåter få möjligheter till kompetensutveckling i form av resande och deltagande på konferenser, externa seminarier, etc. varför kompetensutveckling för stärkt kompetens inom e-hälsa/digitalisering utifrån SU:s och den enskilda arbetsplatsens behov behöver vävas in i ett "vardagslärande" – detta bidrar till ett hållbart arbetsliv.