2020/00117 - DigiWestum

Diarienummer:
2020/00117
Namn:
DigiWestum
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00117
Projektägare:
Nätverk Westum, Nätverk Westum
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-07-31
Total projektbudget:
3 109 687
Beviljat ESF-stöd:
1 462 608
Kontaktperson:
Margareta Näsmark
E-post:
margareta.nasmark@westum.se
Stödmottagare postnr:
45150
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Westum är en nätverksorganisation av 35 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Genom samverkan ska vi uppnå en bättre sammanhållen infrastruktur kring kompetensförsörjningen i regionen.
Westums medlemmar representerar olika kommunala verksamheter med anknytning till området utbildning för vuxna vilket kan inkluderar särvux, SFI, grundvux, gymnasial utbildning för vuxna, Yrkesvux, YH utbildningar samt lärcentra för högskolestudier. Medlemmarna har också ofta uppdragsutbildning och validering inom ansvarsområdet. Westumnätverkets medlemmar innefattar en stor del landsbygdskommuner men även större kommuner eller kommunalförbund vilket gör att våra medlemmar kan varierar i storlek och organisationsstruktur.
Westum har bedrivit och bedriver flertalet olika projekt såsom det nuvarande ESF projektet WestKomp 0.1 som handlar om att lärcentra/vuxenutbildningar i regionen skall kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar för anställda och i det här fallet var det anställda på SME-företag inom handels- och besöksnäringarna för ökad digital kompetens. Utbildningarna har genomförts med hjälp av livesändningar mellan olika orter. Westum bedriver även olika Erasmus+ projekt samt ett VGR projekt kring en gemensam plattform och tekniknätverk.
Vår ambition är att bygga vidare på de här erfarenheterna och kunskapen i våra kommande engagemang.
Behovet av kompetensutveckling inom digitalisering för personalen hos våra medlemmar ser väldigt olika ut. De flesta anser att de ser ett behov av att delta i projektet oavsett om de bedömer sig själva ligga i framkant eller långt efter i sin digitaliseringsprocess, just för att det är en ständigt pågående process och att nivå även hos de som skattar sig ligga i framkanten är varierande och att i de flesta organisationer finns individer som kan räknas till novisnivån. Personalen behöver en ökad beredskap i att möta förändringar inom utbildningssektorn utifrån en ständigt förändrande kravbild på digital kompetens.
Syftet med projektet är att främja hållbara strukturer för att minska personalomsättning och öka möjligheterna att skapa flexibla och individualiserade utbildningar. För att nå dit skall män och kvinnor som är anställda hos våra medlemmar få möjlighet att öka sin kompetens kring digitalisering för att minska stressen och få en bättre arbetsmiljö men även för att hens ställning på arbetsmarknadenskall förbättras och eventuell åldersdiskriminering motarbetas. Ledningsgruppen hos medlemmarna skall få tillgång till utbildning och handledning för att arbeta med den digitala arbetsmiljön på olika nivåer och kunna etablera eller revidera digitala handlingsplaner eller andra planer för säkerställandet en bra arbetsmiljö byggd på de horisontella principerna.
För att nå dit kommer personalen att kunna delta i olika aktiviteter. Det kommer att finnas ett utbud av olika aktiviteter baserat på resultatet av de individkartläggningar som görs under projektets analys och planeringsfas. Aktiviteterna kan bestå av föreläsningar, inspelat material, workshops, handledning eller kollegialt lärande i grupp. Ämnena som kommer att beröras i de olika aktiviteterna kommer att vara kring olika digitala verktyg, ett digitalt förhållningssätt, nya digitala möjligheter och problemhantering vid strul men också för att synliggöra icke-diskriminering och andra delar av de horisontella principerna.
Då vårt projekt handlar om att höja den digitala kompetensen avser vi att arbeta med digitala hjälpmedel såsom livesändningar, digitala möten, digitala enkätverktyg för kartläggning och utvärderingar samt kommunikation via Teams.
Analys- och planeringsfasen kommer att vara under 5 månader från september 2020. Genomförandet kommer att pågå under 17 månader från februari 2021 till maj 2022 och avslutat med en slutfas på 2 månader för sammanfattning av projektet.