information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00116 - LANDA

Projektnummer:
2020/00116
Projektägare:
Samordningsförbundet Göteborg, Samordningsförbundet Göteborg
Namn:
LANDA
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
220
Projektperiod:
2020-09-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
24 442 092
Beviljat ESF-stöd:
11 484 529
Kontaktperson:
Tina Naga
E-post:
tina.naga@arbvux.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
41327
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Arbete är en viktig och stor del av integration. Det finns stora skillnader när det gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, särskilt vad gäller kvinnor.

Med detta projekt LANDA strävar vi att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikesfödda med sammansatt problematik i långvarigt utanförskap och nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Genom att stärka samordningsförbundets roll för målgruppen, tillsammans med våra parter och organisationer från civilsamhället, kommer fler individer nå eller närma sig arbete eller studier. Projektet bedrivs av Samordningsförbundet Göteborg vilket är en gemensam organisering mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, region och kommun.

Idag får invånare i Göteborg olika stöd beroende på var i staden hen bor. Vilket stöd som erbjuds handlar ibland mer om vilket utbud som finns i ett avgränsat geografiskt område, än vilket individuellt behov av stöd som föreligger. Samordningsförbundet ser att det finns behov av en ökad jämlik tillgång till adekvata insatser, som mer utgår från individens behov av stöd och som verkar för att hen får sina rättigheter tillgodosedda.

Genom att tillämpa metoden Tjänstedesign, kommer projektet att se på de erfarenheter som finns hos målgruppen i långvarigt utanförskap. Detta för att erbjuda idéer kring utvecklingsbehov av stödinsatser till nyanlända i syfte att påskynda integreringen och förebygga att inte fler nyanlända riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.

Projektet kommer att genomsyras av perspektivet Mänskliga rättigheter. Det kommer att vara fokus på alla människors rätt till arbete och det stöd som behövs för att få arbete och tillgång till studier. En segregerad arbetsmarknad begränsar vissa gruppers rättighet att ha tillgång till hela arbetsmarknaden och integration blir med andra ord en nödvändig förutsättning för ett stärka rätten till arbete för alla. Starkt kopplade till denna rättighet finns även rätten att inte bli diskriminerad, rätten till information, rätten till delaktighet i beslut som rör individen.

Sammanfattningsvis ser Samordningsförbundet ett behov av att utveckla arbetet med utrikesfödda kvinnor och män som saknar etablering på arbetsmarknaden. Inte sällan rör det sig om individer med sammansatt problematik av arbetslöshet och ohälsa eller funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga, språkhinder eller bristande kunskap om det svenska samhället, något vi valt att benämna välfärdskunskap.

Ca 240 kvinnor och män kommer att ta få tillgång till projektets aktiviteter. 75 % av alla deltagare ska uppleva att projektet har hjälpt dem att närma sig arbetsmarknaden.

Det huvudsakliga målet med projekt LANDA är att öka den faktiska integreringen i samhället för målgruppen. Det handlar om att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande för utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap med arbetslöshet.