2020/00114 - Premiär i kommun - PIK

Diarienummer:
2020/00114
Namn:
Premiär i kommun - PIK
Projektnummer:
2020/00114
Projektägare:
Alingsås Kommun, Alingsås kommun
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
180
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
10 598 681
Beviljat ESF-stöd:
4 980 114
Kontaktperson:
Linda Westerberg
E-post:
linda.westerberg@alingsas.se
Stödmottagare postnr:
44181
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sammanfattning

Syfte
Projektet Premiär i kommun - PIK har som syfte att pröva metoden från erfarenheter från projektet Premiär, som verkat i tre år i Samordningsförbundet Insjörikets regi från december 2016 till november 2019. Erfarenheterna från Premiär ska jämkas samman med deltagande kommuners ordinarie verksamhet och "giftas" med denna, så att hänsyn tas till lokala arbetssätt.

Involverade parter
Härryda kommun (projektägare) och Alingsås kommun . Dessutom ingår Samordningsförbundet Insjöriket och Business Performance AB som resurser för kompetensöverföring. Andra externa parter kommer att upphandlas och/eller kopplas till samarbete, bland annat Arbetsförmedlingen och Kris- och traumamottagningen/Flyktingmedicinska mottagningen.

Mål
Målet med insatsen är dels att arbeta fram en fungerande metod i arbetet med den primära målgruppen och dels att få 50 % av dessa i egenförsörjning genom arbete och/eller studier eller komma ett steg vidare för att bryta utanförskap från den svenska arbetsmarknaden. Ett annat mål är att deltagarna ska könsfördelas efter 60% kvinnor och 40% män för att spegla hur arbetslösheten ser ut.

Primär målgrupp
Den primära målgruppen för projektet är nyanlända och gammalanlända utomeuropeiska individer 20-64 år, som helt eller delvis har försörjningsstöd från kommunen och/eller som har icke-progression i SFI.

Sekundära målgrupper
En sekundär målgrupp omfattar kommunal personal (inom AME, socialtjänst, SFI o likn.), som i ordinarie verksamhet inom kommunen arbetar med den primära målgruppen, för att utveckla arbetsmetoderna med målgruppen.
En annan sekundär målgrupp är det lokala privata näringslivet, för att stötta denna att öppna upp sin verksamhet genom att dels ta emot praktikanter och anställa individer ur den primära målgruppen.

Metod
1) Deltagaraktiviteter i gruppform.
Premiär-projektets metod ska implementeras i deltagarens individuella, befintliga handlingsplan eller/och ingå vid upprättandet av handlingsplan för en ny deltagare och/eller vara en del i pågående SFI-studier. Målgruppens delaktighet i projektet ska utgöra 30 procent i form av två-tre gruppsammankomster i veckan, ett studiebesök var tredje vecka och individuellt resursstöd vid ett tillfälle per vecka, oftast med en Peer.
Bland informationsträffarna kommer olika ämnen att tas upp:
- Samhällsinformation, budget/ekonomi, kalender, geografi m.m.
- Frågor relaterade till arbete/studier t ex rekryteringsprocessen, arbetsplats- och studiekultur i Sverige, arbetsrätt, varför vi betalar skatt etc
- Hälsa och sex och samlevnad/HIV, jämställdhet och viss lagstiftning osv.
- Aktuella frågor som berör och engagerar projektdeltagarna, fritidsaktiviteter m.m.

2) Samverkan mellan och inom myndigheter.
Genom samarbete med Arbetsförmedlingen (AF) och att arbeta nära med kommunens personal i projektet, kommer vi att vidareutveckla samarbetsmetoder och i dialog främja kunskapsöverföring om arbetssätt och regelverk samt reflektera över framtida ansvarsfördelning mellan stat och kommun i integrations-/inkluderingsprocessen. Eftersom cirka hälften av deltagarna kan remitteras från AF och vara inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin, med eventuellt tilläggsförsörjning från kommunen, kommer en tät, nära kommunikations- och beslutsprocess mellan aktörerna minimera dubbelarbete och på så sätt gagna deltagaren genom en gemensam strukturerad handlingsplan och insatsprocess. Genom att målgruppen delvis kommer att remitteras från olika enheter inom respektive kommun kommer kommunikationen och medvetenheten om projektets arbetssätt att gynna samverkan mellan dessa enheter, som alla, mer eller mindre, kommer att vara i kontakt med vissa individer från den primära målgruppen.

3) Samverkan med privata näringslivet.
Premiär-projektets erfarenhet av samarbetet med det privata företaget Business Performance AB, har upprättat näringslivskontakter som har lett till kort praktik med målet arbete. Genom att "näringsliv talar med näringsliv" har den fingertoppskänsla för vad som "kan krävas" av näringslivet blir detta en styrka i arbetet. Kommunerna och AF å sin sida kan möta upp direkt med vilka möjligheter som finns för den enskilde deltagaren ställt i relation till olika lönesubventioner, arbetsmarknadsutbildningar och specialinsatser inom myndigheterna. Genom att arbeta tillsammans kan problem identifieras snabbt och möta upp dem och ta dessa vidare till rätt instans. I processen sker en kompetensöverföring mellan involverade aktörer. I varje kommun finns redan personal inom arbetsmarknadsenheterna som arbetar gentemot näringslivet. I varje kommun ska ett lokalt privat företag delta i projektorganisationen och bli den brobyggande kraften mellan kommunen, privata näringslivet och projektdeltagarna. Aktiviteter som "ligger nära" ett vanligt arbete ska leda till en kort tids praktik med målet, anställning. Samordning och kompetensöverföring samt stöd till AMEs anställda som arbetar gentemot arbetsgivare i kommunen:
- Kartläggning av ytterligare insatser som "ligger nära" ett vanligt jobb.
- Kartläggning av privata näringslivets krav, tillvägagångssätt och stöd för rekrytering.
- Mentorskap
- Utbildning till arbetsgivare för en inkluderande rekrytering
- Service i anställningsprocessen, angående olika anställningsformer etc.

Förväntade resultat
Resultatet av projektet förväntas ge ett mer effektivt och förbättrat arbete med den primära målgruppen, genom att arbetssätt analyseras, ändras och justeras efter lokala förutsättningar. Förväntningar finns också i att individerna i den primära målgruppen ska komma i arbete eller fortsatta studier även om syftet med projektet är metod- jämförelse och utveckling.