2020/00110 - SUAB

Diarienummer:
2020/00110
Namn:
SUAB
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00110
Projektägare:
Skaraborgs Sjukhus, Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
670
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
12 426 077
Beviljat ESF-stöd:
5 828 814
Kontaktperson:
Jonas Åsberg
E-post:
jonas.asberg@vgregion.se
Stödmottagare postnr:
54131
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Dagens blåljusverksamhet är team-baserad och består av två kvalificerade arbetsuppgifter, avancerad bilkörning i alla förekommande trafiksituationer och prehospital sjukvård för ambulanspersonal och i förekommande fall samverkan med räddningstjänst som både utför sjukvård och räddningsarbete. Den senare tiden har sett ökande inslag av digitaliserad utrustning i takt med teknisk utveckling.. För att höja och bevara personalens kompetens över tid krävs utbildning under realistiska former. Effektivt och miljömässigt kan detta bäst ske i simulatorer. Blåljusverksamheten har blivit allt mer jämställd vad gäller kön, men andra diskrimineringsfrågor kan utgöra hinder för en god arbetsplats. Det finns därför arbetsmoment och arbetssituationer, både mellan arbetstagare och mot allmänhet. som kräver utbildning i antidiskrimineringsfrågor. Utbildningar inom blåljusverksamheternas arbetsuppgifter är ofta fragmenterade där varje delmoment i arbetsprocessen utbildas var för sig eller sker i "skarpa" situationer ute på fältet. Behov att kunna utbilda blåljusverksamhetens personal i i hela arbetsprocessen från utlarmning till avslut av uppdraget är stort, särskilt i de moment som kräver samverkan i teamet och med andra aktörer. Teamen i blåljusverksamheten kan bestå av medarbetare med olika åldrar och erfarenheter. Genom utbildningen kommer det att skapas en jämställd arbetsplats där olika bakgrundskunskaper och erfarenheter kring användning av verktyg och utrustningar i svåra situationer kommer att vara ett naturligt inslag i arbetet. Vi vill i detta projekt ge blåljuspersonalen möjlighet till en jämställd utbildning, med helhetsperspektiv, för att nu och i framtiden tjäna allmänheten. Detta har aldrig tidigare genomförts med hjälp av körsimulatorer, patientsimulatorer och i en E-learningmiljö Genom att använda körsimulatorer och patientsimulatorer i en helhetsprocess ges teamet tillfälle att utbildas tillsammans och i samverkan under realistiska situationer. Projektet har som mål att ge blåljuspersonalen i de deltagande verksamheterna möjlighet att genomföra utbildning och träning i att kompetent utföra alla arbetsmoment i hela blåljusprocessen. Utbildningen kommer att omfatta 32 h och mellanliggande förberedelsearbete. Efter genomförd utbildning ska minst 80% av blåljusmedarbetarna vara certifierade för olika arbetsmoment individuellt och i team. Detta innebär ett bättre utfört blåljusarbete till förmån för ökad säkerhet för medarbetare och allmänhet, bättre arbetsmiljö till följd av större självsäkerhet och en jämställd och effektiv blåljusverksamhet.