2020/00093 - Arena för alla

Projektnummer:
2020/00093
Projektägare:
Karlskoga folkhögskola, Karlskoga folkhögskola
Namn:
Arena för alla
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2020-09-15 - 2022-09-30
Total projektbudget:
9 909 823
Beviljat ESF-stöd:
4 657 761
Kontaktperson:
Sofia Seger
E-post:
sofia.seger@karlskogafhs.se
Stödmottagare postnr:
69144
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Det projekt som Karlskoga folkhögskola söker medel för syftar till att underlätta inträde på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män med en sammansatt problematik. De utmaningar som konstateras i utlysningen finns dels hos individen, dels i det omgivande samhället. Exempel på utmaningar hos målgruppen på individnivå är utbildning, språklig förmåga, hälsa och ålder. Exempel på utmaningar på strukturell och organisatorisk nivå är oförmåga till samverkan mellan och inom myndigheter, divergerande regelverk och krångliga rutiner, men också i normerande attityder, föreställningar och okunskap. Projektet kommer att innefatta dessa båda perspektiv. Strukturell diskriminering, som är en konsekvens av utmaningarna på samhällsnivå, innebär att individer tillhörande vissa målgrupper diskrimineras av rådande system och normer. Projektets problemanalys utgår därför inte främst utifrån kvantifierbara data om målgruppens sysselsättningsgrad utan utifrån rapporter och forskning som belägger diskriminering på strukturell och organisatorisk nivå.

Projektets ansats är att se målgruppen som en resurs. Utöver att tillgodogöra sig ny kunskap ska deltagarna också bidra med viktiga perspektiv gentemot projektets samarbetsparter. Projektets samarbetsparter ska bidra med kunskap till deltagarna och deltagarna ska bidra med kunskap till samarbetsparterna. Deltagarna kommer att få undervisning, genomföra studiebesök och samverka praktiskt med arbetslivet. Samarbetsparterna kommer, som en del i projektet, få ta del av kompetenshöjande insatser som baseras på deltagarnas perspektiv och projektets resultat. En central del i projektets idé är de dialogträffar som kommer att arrangeras. Vid dessa kommer projektets deltagare att få träffa yrkesaktiva representanter från samverkansparterna, och vice versa.

Projektets samverkansparter, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, IF Metall Östra Värmland och Region Örebro län, bidrar med förankring och viktiga nätverk till olika sektorer av arbetslivet. Samverkansparterna kommer delta med representanter i arbetsgrupp, dialogträffar och kompetenshöjande utbildningsinsatser. Karlskoga folkhögskola har kompetens och erfarenhet av arbete med målgruppen och att driva projekt i samverkan med andra parter.

Karlskoga folkhögskola finns i tillgängliga lokaler. På skolan finns kurator och specialpedagog och specialpedagogiska resurser. Karlskoga folkhögskola har avtal med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som ger tillgång till specialpedagogisk teknik som t.ex. scanning och ljuduppläsning av textmaterial. Skolans kurator och specialpedagog utgör resurser som också kommer vara tillgängliga för projektets deltagare. Att strukturell diskriminering försvårar målgruppens inträde på arbetsmarknaden är belagt. Diskriminering kan, enligt Diskrimineringsombudsmannen, ske utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering utifrån kön skapar minskad jämställdhet, diskriminering utifrån funktionsnedsättning skapar minskad tillgänglighet. Att kvinnor drabbas särskilt bekräftas av att sysselsättningen hos dem är lägre än hos männen. Målgruppens konstaterade höga grad av ohälsa skapar minskad tillgänglighet. Projektet kommer fokusera, först på att identifiera, och skapa medvetenhet kring, strukturell diskriminering, sedan vidta åtgärder med syfte att bidra till ökad jämställdhet och tillgänglighet.