2020/00089 - Till arbete eller studier

Diarienummer:
2020/00089
Namn:
Till arbete eller studier
Projektnummer:
2020/00089
Projektägare:
Västerås stad, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
61
Projektperiod:
2020-07-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
11 218 708
Beviljat ESF-stöd:
5 258 446
Kontaktperson:
Emma Steiner
E-post:
emma.steiner@vasteras.se
Stödmottagare postnr:
72187
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Trots genomförandet av etableringsreformen har det visat sig att etablering av nyanlända ofta är svår och tar lång tid. Flera i målgruppen har en sammansatt problematik vilket medför att man har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Kostnaden för både den enskilde och för samhället i stort blir omfattande med insatser av flera instanser som Försäkringskassan, vård inom region Västmanland, försörjningsstöd för den enskilde. Gruppen är diversifierad och individerna inte likvärdiga, men det finns många gemensamma nämnare bland personerna. Utbildning kan saknas eller vara mycket låg, man har inte den utbildning som arbetsgivarna efterfrågar, ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden, begränsade kunskaper i svenska språket och begränsad digital kompetens, några saknar arbetslivserfarenhet från hemlandet, flera har psykiska och/eller fysiska hälsoproblem. Förändringar inom Arbetsförmedlingen ställer nya krav på kommunernas verktyg för att möta målgruppen och att det är ett incitament till att utveckla samarbetet mellan kommunens förvaltningar. Projektet bygger på ett tätt samarbete mellan Västerås stads utbildning och arbetsmarknad samt Individ och familjeförvaltningen. I detta projekt skulle vi vilja utveckla metoder och samarbeten kopplat till målgruppen nyanlända med sammansatt problematik. Vii upplever idag att målgruppen blir kvar på försörjningsstöd då det inte finns några anpassade insatser för denna målgrupp. Vår ambition är att projektet ska ta fram en anpassad insats som på sikt minskar individens behov av samhällstöd. (sjukvård, försörjningsstöd, arbetsförmedling, försäkringskassan, tolkservice etc.) Individen är i projektet under 6 månader. Den första tiden i insatsen är en 6 veckors gruppaktivitet som förberedelse inför det svenska arbetslivet. Språkträning utifrån metoden suggestopedi och digital träning och hälsa är huvudspår under dessa veckor samtidigt som man jobbar med olika ämnen kring det svenska arbetslivet. Exempel på dessa ämnen är olika yrken, kulturskillnader, studiebesök, självkännedom, individuell resursinventering, lagar och regler, hur man söker arbete. Hela språkkonceptet, språkträningen byggs med dialoger och aktiviteter kopplade till ovanstående ämnen. Under dessa 6 veckor kommer 2 arbetsmarknadskonsulenter att jobba med gruppen samt stötta individen att formulera sin målbild och plan framåt genom lösningsfokuserade samtal. Från och med vecka7 påbörjas resan mot individens målbild enligt dennes påbörjade plan. Här kommer individen att ha en egen arbetsmarknadskonsulent och erbjudas aktiviteter utifrån sitt individuella behov. Aktiviteterna kan vara fortsatt språk- och digital träning, friskvård, föreläsningar, individuell coachning, studiebesök, kontakt med utbildningsanordnare, stöd i övriga samhällskontakter som individen har, praktik inom kommunen eller hos privat arbetsgivare, mm. Genom effektivare samverkan mellan förvaltningar i Västerås stad och mellan myndigheter ska fler nyanlända erbjudas anpassade insatser för att snabbare integreras i svenska samhälle, nå egen försörjning t och bli en del av arbetskraften.