information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00081 - Fogelstadkvinnor på 2020-talet

Projektnummer:
2020/00081
Projektägare:
Viadidakt, Vuxnas lärande
Namn:
Fogelstadkvinnor på 2020-talet
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 086 153
Beviljat ESF-stöd:
3 295 866
Kontaktperson:
Anna-Lena Karlsson
E-post:
anna-lena.karlsson@viadidakt.se
Stödmottagare postnr:
64180
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

För hundra år sedan var det de svenska kvinnorna som behövde utbildas i medborgarskap för att bli jämställda och delaktiga i
det svenska samhället. Av tradition stod många kvinnor utanför arbetsmarknaden. I Fogelstad startades då en Medborgarskola
med syfte att utbilda och stärka kvinnorna till att bli delaktiga i det svenska samhället. Idag har många av de utrikesfödda
kvinnorna en liknande livssituation som de svenska kvinnorna hade då, när det gäller jämställdhet och möjlighet till egen
försörjning. Projektet kommer att erbjuda utrikesfödda kvinnor med sammansatt problematik möjlighet att utbildas i
Fogelstadkvinnornas anda för att snabbare och lättare kunna bli delaktiga i det svenska samhället. Problematiken kan till
exempel vara ohälsa och/eller funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga.
Det är i första hand kvinnornas väg mot studier, arbete och egen försörjning som projektet vill underlätta. Deras hälsa och
problematik ska uppmärksammas och hjälpinsatser göras tillgängliga. Målet är också att minska utanförskap och segregation för
de deltagande kvinnorna i första hand, men även indirekt för deras barn och andra personer i deras omgivning, samt för
samhället i stort. Projektet kommer att ge kvinnorna kunskap om hur det svenska samhället fungerar och få förståelse för vilka
möjligheter som finns och vad ett arbete/yrke kan ge i ett socialt och ekonomiskt sammanhang.
Många utrikes födda kvinnor står långt ifrån arbetsmarknaden. Det beror på att kvinnorna oftare än männen är illitterata, har kort
eller ingen skolbakgrund. Svårigheten för dem är dock inte bara avsaknad av utbildning, utan det handlar i många fall även om
kulturella skillnader mellan det svenska samhället och deltagarnas ursprungsland. Många lever i en kulturell miljö där kvinnor
normalt inte förväntas att studera eller arbeta. Synen på kvinnans roll och vad som förväntas av henne i hemlandet skiljer sig
ofta avsevärt från förväntningarna i det svenska samhället. Många kvinnor har svårt att förstå varför det är viktigt att sträva efter
utbildning och arbete. Detta kan medföra svårigheter att motivera kvinnan till utbildning.

Projektet kommer att arbeta med Suggestopedi som en alternativ metod för att ge deltagarna möjlighet till en snabbare
progression i det svenska språket. Materialet kommer att skrivas och anpassas till projektets olika teman som är språkinlärning,
hälsa och livsstil, delaktighet i det svenska samhället, föräldraskap, jämställdhet och icke-diskriminering. Texterna kommer att
skrivas i dialogform med ett vardagsnära språk med inriktning mot arbetsmarknaden. Dialogerna anpassas och innehåller ett
användbart ordförråd.