2019/00579 - En plattform för alla

Projektnummer:
2019/00579
Projektägare:
Falköpings kommun, Kompetens- och arbetslivsförvaltningen - Arbetsmarknadscenter
Namn:
En plattform för alla
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
98
Projektperiod:
2020-04-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
6 387 251
Beviljat ESF-stöd:
3 001 106
Kontaktperson:
Håkan Lundblad
E-post:
hakan.lundblad@falkoping.se
Stödmottagare postnr:
52181
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Bakgrund
I Falköping finns en förhållandevis hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med riket. Det kan delvis förklaras av en relativt högt mottagande av nyanlända
Ett problem är att långtidsarbetslösa kvinnor och män som är arbetslösa eller som står långt ifrån arbetsmarknaden och är utrikes födda, saknar gymnasieutbildning eller motsvarande eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Mål och syfte
På individnivå ska målgruppen erhålla arbetsmarknadsanpassade utbildningsinsatser som möter företagens och individens behov av yrkeskvalifikationer och kompetens, för att minska kompetensgap och ökad anställningsbarhet eller vidare yrkesutbildnings möjligheter.

Metod
Lokala och regionala kompetenshöjande insatser och praktik utifrån kartlagda kompetensbehov i samverkan med medverkande företag och offentliga arbetsgivare.

Projektägare
Projektägare är Falköpings kommuns kompetens- och arbetslivs förvaltning som har en unik position i kommunen genom sin omfattande erfarenhet av kompetens- och arbetsmarknadsutbildning Dessutom medverkar företag och kommunens arbetsgivare samt försäkringskassan aktivt i denna angelägna och viktiga satsning.

Startdatum: 2020-04-01 Slutdatum: 2022-06-30