information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00575 - PASSAGE

Projektnummer:
2019/00575
Projektägare:
Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad, Grundskoleförvaltningen
Namn:
PASSAGE
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2020-04-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
7 244 466
Beviljat ESF-stöd:
3 404 899
Kontaktperson:
Marie Svensson
E-post:
marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40521
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103
Utvärderingsrapporter:

För att möta nationella mål och Agenda 2030 globala mål inom utbildning – Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla – arbetar förvaltningarna inom utbildningskedjan i Göteborgs Stad med att identifiera och överbrygga hinder för att nå målet.
I både nationell och internationell forskning runt studieavbrott och orsaker till studieavbrott pekas på övergångar mellan skolstadier, mellan skolor, mellan skola och arbetsliv, mellan arbetsplatser som en mycket viktig och avgörande faktor. Vid varje övergång riskerar enskilda individer och grupper av individer att hamna utanför systemet.
I Göteborg visar statistiken från läsåret 2018-2019 att av de 2371 elever som påbörjade sina studier på nationella programmen och 1536 elever på introduktionsprogrammet i kommunala gymnasieskolor läsåret 2016-2017 har endast 71,4% uppnått ett examensbevis. Studieavbrotten sker under alla tre gymnasieåren men de flesta sker under år tre.
Det krävs betydligt fler tidiga och samordnade insatser med fokus på att underlätta ungas väg genom utbildningssystemen.
Projektets mål är att arbeta förebyggande för att underlätta för unga så att de kan fullfölja sina studier med en gymnasieexamen och därmed få bättre förutsättningar till vidare studier och förankring på arbetsmarknaden. Projektet har därför fokus på att säkra övergången mellan grundskola och gymnasieskola.
Huvudpartners i PASSAGE är Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Projektet löper under perioden 2020.04.01 – 2022.06.30.
Målgruppen för projektets insatser är specifikt de elever om vilka grundskolan bedömer att man kan överlämna information som ger eleverna bättre förutsättningar att kunna fullfölja sin gymnasieexamen. Målgruppen omfattar även elever på gymnasieskolans Introduktionsprogram som ska vidare till nationellt program i gymnasieskolan eller till fortsatta studier inom vuxenutbildningen. Åldersgruppen sträcker sig från 15-24 år med fokus på gruppen 15-20. Projektets resultat och nya arbetssätt kommer i förlängning att vara till nytta för är alla elever.
Projektet kommer att arbeta med att skapa goda rutiner för överlämning. Insatser syftar till att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad informationsöverlämning mellan grundskola och gymnasieskola genom att bygga vidare på befintliga arbetsmetoder på ett antal pilotskolor som efter projektet implementeras i stadens samtliga grundskolor och gymnasier. Projektet har särskilt fokus på att identifiera individuella behov. Det coachande arbetssättet vid övergångarna som idag riktar sig till elever som är behöriga till nationella program och som av grundskolans personal identifierats vara i behov av stöd kommer att vidareutvecklas inom projektet för att också kunna användas för andra målgrupper.
Inom projektet kommer eleverna att få testa en frånvaro-app som är ett verktyg i arbetet med att förebygga skolfrånvaro och ohälsa. En slutförd gymnasieutbildning är en viktig faktor för psykisk hälsa och förutsättningar för ett gott liv.