information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00554 - Industrivalidering inom Tc

Projektnummer:
2019/00554
Projektägare:
Riksföreningen Teknikcollege Sverige, Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Namn:
Industrivalidering inom Tc
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
68
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
4 999 676
Beviljat ESF-stöd:
4 999 676
Kontaktperson:
Johan Ståhl
E-post:
johan.stahl@teknikcollege.se
Stödmottagare postnr:
11485
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt och vilket skapar förändrade krav på de anställdas kompetens. Samtidigt har industrin under en lång tid haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i takt med de behov som finns. Utmaningarna är desamma oavsett bransch och storlek på företag vilket gör att det finns mycket att vinna på samverkan inom detta område.

För att ta tillvara på den fulla potentialen i Svensk industrivalidering, Teknikcollege och den struktur som finns på plats har ett antal utvecklingsbehov identifierats. Behoven har fångats upp genom den fortlöpande kontakt som finns mellan samtliga ackrediterade testcenter och driftsorganisationen som ansvarar för drift, kvalitetssäkring och revision av såväl innehåll in valideringsmodellerna och i genomförarstrukturen (testcenter och testledare). I korthet är utmaningarna

utöka och bredda antalet behöriga testledare och ackrediterade testcenter för nya branschspecifika valideringar för att bredda antalet valideringsutförare

utöka antalet testledare med behörighet att validera gentemot Automation BAS och Underhåll BAS

utöka antalet ackrediterade testcenter som kan erbjuda relevant kompetensutveckling kopplat till kvalifikationerna Automation BAS och Underhåll BAS samt de nya branschspecifika kvalifikationer som nyligen etablerats inom Svensk industrivalidering.

utveckla testledares kompetens att motivera och stödja industriföretag att arbeta strukturerat med branschvalidering som verktyg och relevant kompetensutveckling för att säkerställa den kompetens som saknas i företaget

utöka antalet ackrediterade testcenter som målmedvetet planerar och organiserar för ett utåtriktat arbete för att främja och stödja industriföretagens strategiska kompetensförsörjning med branschvalidering och relevant kompetensutveckling som viktiga verktyg

utveckla och erbjuda stödmaterial och utbildning för testledare och huvudmän till de ackrediterade testcentren så att förmågan att arbeta med industriföretagens kompetensförsörjning kontinuerligt kan stärkas

bredda utbudet av kompetensutveckling i olika former som kopplas till framför allt kvalifikationerna Automation BAS, Underhåll BAS och de nya branschspecifika kvalifikationerna där utbudet av kompetensutveckling inte möter efterfrågan

För att svara upp mot Svenskt industrivaliderings utmaningar ovan och de av ESF identifierade i utlysningen vill projektet arbeta med tre nyckelaktörer: testledare, huvudmän för testcentra och processledare hos Teknikcollege.

På testledarnivå vill ska projektet utöka antalet testledare med behörighet att validera gentemot nya branschspecifika valideringar, Automation BAS och Underhåll BAS. Stärka kompetensen hos testledare att arbeta aktivt med validering och kompetensutveckling av yrkesverksamma i industriföretag. Utforma relevant stödmaterial för testledares arbete med industriföretag. Öka kännedom om och efterfrågan på strategisk kompetensutveckling med bas i branschvalidering bland Teknikcolleges samverkansföretag.

Den huvudsakliga metoden som kommer att användas är lärandenätverk kombinerat med kompetensutveckling och praktisk träning, de horisontella principerna kommer att integreras i lärandenätverken. Lärandenätverk bygger på att projektdeltagarna tillsammans med projektägare och samverkanspartners lär av varandra, utbyter kunskaper och erfarenheter samt stödjer varandra i att omsätta den kunskapsmassa och beprövad erfarenhet som finns kring de industrigemensamma valideringarna. Det gör att det hela tiden kommer att ske en inkluderande växelverkan mellan projektdeltagarnas behov och identifierade utmaningar hos ESF, Svensk industrivalidering och Teknikcollege kopplat till valideringsstukturen.

Förväntade resultat av projektet på individnivå är bland annat testledarnas kunskap och kompetens höjs i att introducera, genomföra och följa upp branschvalidering av yrkesverksammas industriella kompetens. Teknikcollege processledare stärks i sin kompetens kring branschvalidering validering och strategisk kompetensförsörjning i industriföretag för att kunna stärka operationaliseringen och nyttjandet av de tillgängliga branschvalideringarna i Svensk industrivalidering. Huvudmän för testcentra utvecklas sitt kunnande och agerande i att skapa organisatoriska förutsättningar för ett aktivt arbete kring tillgängliggörandet av det ackrediterade testcentrets tjänster av branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

På organisationsnivå är resultaten att tillgängligheten till validering och kompetensutveckling av anställd personal ökar genom att de ackrediterade testcenterna är mer aktiva i sitt arbete och kan erbjuda validering gentemot kritiska kvalifikationer inom industrin. De organisatoriska förutsättningarna för utbildningsenheter med kommunala huvudmän att verka som ackrediterade testcenter gentemot regionens industriföretag har stärkts.

På projektnivå utvecklas en effektiv, långsiktig och strukturerad samverkan mellan industrins viktigaste plattformar för strategisk kompetensförsörjning: Teknikcollege och Svensk industrivalidering. Kunskapsunderlag och stödmaterial för uppväxling och utveckling av branschvalidering och kompetensutveckling förankras i Industrirådet, Svensk industrivalidering och Teknikcollege.

Projektet har fyra identifierade målgrupper: Testledare, testcenterhuvudmän, processledare samt samverkansföretag och dess anställda (varav de tre förstnämnda är projektdeltagare). Samverkanspartners är Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IKEM, Trä- och möbelföretagen, Livsmedelsföretagen, IF Metall, GS facken, Livsmedelsarbetareförbundet, Skärteknikcentrum Sverige, Svetskommissionen, TEKO, Svenska gjuteriföreningen, de regionala Teknikcollegeorganisationerna, Vård- och omsorgscollege.

Huvudsaklig mottagare av resultaten ackrediterade och kommande ackrediterade testcenter för de industrirelevanta valideringarna inom Teknikcollege, Riksföreningen Teknikcollege Sverige, Industrirådet och Svensk industrivalidering.

Under projektets gång sker uppföljningen av arbetsprocessen och hur den styr mot projektmålen löpande av styrgruppen samt upphandlad extern utvärderare. Efter projektet ansvarar Industrirådet (Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjningsfrågor och Teknikcollege styrelse) för uppföljning av effektmål. Projektpersonalen har alla senior erfarenhet av projektledning, validering, kompetensförsörjning och dess utvecklingsområden. Samtliga i den tänkta projektstaben har varit engagerade i ESF-projekten Status, kvalitet och matchning eller Kompetenssäkrad industri på hög nivå (nationell projektledare, ämnesexpert, administratör) och är väl förtrogna med ramverket kring att driva ESF-projekt.