information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00538 - Validering vård och omsorg

Projektnummer:
2019/00538
Projektägare:
Föreningen Vård- och omsorgscollege, Föreningen Vård- och omsorgscollege
Namn:
Validering vård och omsorg
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
450
Projektperiod:
2020-03-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
4 977 113
Beviljat ESF-stöd:
4 977 113
Kontaktperson:
Ingrid von Sydow
E-post:
ingrid.von.sydow@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. På nationell finns en förening, där arbetsgivar-och arbetstagarorganisationer arbetar kontinuerligt med att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv.
Validering inom vård och omsorg har genomförts länge men gjorts på olika sätt. Gemensamt är att all validering sker mot kurser i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. VO-College har sedan 2014 riktlinjer för validering som ska följas av alla som ingår i VO-College. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet, kvalitet och likvärdighet i valideringen oavsett var i landet den genomförs.
Riktlinjerna har reviderats, uppdaterats och kompletterats med ett metodmaterial som lanserades sommaren 2019, men det återstår arbete med spridning av materialet och kompetensutveckling för berörda målgrupper.
Projektet kommer att erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering. Kunskapshöjande insatser om VO-College valideringsmodell och det framtagna metodmaterialet kommer att erbjudas vårdlärare, studie- och yrkesvägledare, valideringshandledare med flera. Detta kommer att ske exempelvis genom att organisera workshops, seminarier och erfarenhetsutbyte i nätverk. En modul för valideringshandledare inom ramen för VO-College nationella handledarutbildning kommer att tas fram. Vidare kommer det framtagna metodmaterialet för validering att spridas, följas upp och eventuell revideras. En annan viktig del i projektet är att tydliggöra och utveckla regionala VO-College roll som stödstruktur och "pådrivare" för validering i vård och omsorg.
Projektet förväntas leda till stärkt kompetens om validering utifrån VO-College valideringsmodell och ett ökat fokus på valideringsfrågor vid regionala VO-College. Genom projektet förväntas också nyckelpersoner inom VO-College samverkansstruktur ha fått ökad förståelse för validering som ett viktigt led i den strategiska kompetensförsörjningen.