information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00515 - Getting ready 4 leaving care

Projektnummer:
2019/00515
Projektägare:
SOS Barnbyar, SOS Barnbyar Programutveckling
Namn:
Getting ready 4 leaving care
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 141 062
Beviljat ESF-stöd:
4 766 299
Kontaktperson:
Hanna-Liisa Juntti
E-post:
hanna-liisa.juntti@sos-barnbyar.se
Stödmottagare postnr:
10462
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Detta är ett metodutvecklande projekt som syftar till att på ett holistiskt sätt stärka unga care leavers (16-23 år), som nyligen har lämnat, eller som står inför att inom kort lämna, samhällsvård i Sverige.

Metoden möjliggör för att lekmän att agera som mentorer för målgruppen. Den syftar till att kapacitetsstärka deltagarna och förflytta den utsatta målgruppen till att bli mer självständiga och självförsörjande genom beprövade insatser vilka utvärderats och löpande mäts i ett semistrukturerat program.

Care leavers är en målgrupp som normalt sett står långt från arbetsmarknaden, samt tyvärr ofta klarar sig relativt dåligt på en mängd plan. Det hänger ihop med att denna grupp löper större risk att hamna i missbruk, fysisk och psykisk ohälsa, avsaknad av bostad, depression, ensamhet och behov av såväl ekonomiskt som psykosocialt stöd från samhället, och därmed behöver mer stöd än andra ungdomar. Samtidigt finns idag ingen spridd metod, satsning eller verksamhet för denna specifika målgrupp och såväl kommuner som målgruppen själva efterfrågar ökade stödmöjligheter under ungdomars övergång från samhällsomsorg till ett självständigt liv.

För att ta denna grupp till arbete och egenförsörjning krävs insatser inom flera samspelande livsområden, varför metoden syftar till att stärka fler områden än de som är direkt knutna studie- och arbetskompetenshöjande insatser. Vi ser det som nödvändigt att ta angripa målgruppens utveckling ur ett holistiskt perspektiv, för att på så sätt öka deras resiliens för att både kunna hitta och behålla arbeten över tid, samt för att de ska kunna utveckla sin egen livskraft och nå sin fulla potential, utan att hamna i utanförskap och/eller bidragsberoende

Detta projekt kommer i huvudsak att ta fram en metod som på sikt ska integreras i vår ordinarie verksamhet, och som genom att förena kostnadseffektivitet och kvalitet ska intressera även andra aktörer som arbetar mot målgruppen. Projektet kommer under projektperioden ge stöd till ca 60 unga deltagare ur målgruppen. Efter projektets avslut har vi redan nu goda skäl att förutspå att metoden kommer efterfrågas och spridas till många kommuner, då det finns intresse för verksamheten redan idag och liknande insatser efterfrågas från flera håll i samhället.