2019/00512 - Digital kompetens

Name:
Digital kompetens
Region:
Stockholm
Projektägare:
Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns sjukvårdsområde
Projektnummer:
2019/00512
Planerat antal deltagare:
16000
Projektperiod:
2020-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
66 903 368
Beviljat ESF-stöd:
31 443 499
Kontaktperson:
Eva Pilsäter Faxner
E-post:
eva.pilsater-faxner@regionstockholm.se
Specifikt mål:
1

Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem, digital rapportering i nationella kvalitetsregister samt olika digitala verktyg för kommunikation med patienter och närstående. Detta ställer krav på nya arbetssätt och ny kompetens i att använda de nya verktygen och arbetssätten. Användandet av nya digitala tjänster för ökad patientdelaktighet såsom behandlingsplattformar och videomöten utvecklas mycket snabbt och ställer nya krav på digital kompetens. Genomförande av "Framtidens vårdinformationsmiljö" ( FVM Region Stockholm) med krav på standardisering av information, vårdprocesstöd samt funktioner för digital patientmedverkan adresserar krav på ökad digital kompetens hos vårdens medarbetare och chefer. Projektet bygger på lärande i grupp på den egna enheten i en kaskad- nätverksmodell. Modellen ger dels ökad kompetens på individnivå men bygger även en nätverksstruktur i verksamheten genom de 500 Processhandledarna/Utvecklingsledarna. De blir bärare och ambassadörer tillsammans med chefer och ledare för förberedelsen för FVM både på den egna enheten och över vårdgivargränser. De önskade effekterna av projektet är: Ökad digital kompetens och förberedelse inför genomförandet av FVM i Region Stockholm för alla medarbetare. Projektet bygger på och vidareutvecklar metod och modell från tidigare Kompetenslyftet eHälsa och eHälsalyftet. De viktigaste strategiska samverkansaktörerna för projektet är Patient/Brukarorganisationer och fackliga organisationer.