2019/00505 - MIA Vidare - Tillämpning MIA

Diarienummer:
2019/00505
Namn:
MIA Vidare - Tillämpning MIA
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00505
Projektägare:
Samordningsförbundet Östra Södertörn, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
1900
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
153 301 724
Beviljat ESF-stöd:
72 051 706
Kontaktperson:
Maria Rösby
E-post:
maria.rosby@haninge.se
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

MIA Vidare ska utveckla samverkan, arbeta med individbaserade metoder, utbilda och öka medvetenheten om hur olika kompetenser på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och inom vården kan samverka på bästa möjliga sätt. I projektet kommer 1900 kvinnor och män som varit borta länge från arbetsmarknaden få ett samordnat stöd. En tillämpning i fler kommuner bidrar till att samordningsförbundets resurser och därmed omfattningen av stöd och samverkan kring prioriterade målgrupper växlas upp.

Det är åtta samordningsförbund i Stockholms län som tillsammans med tjugo medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm som står bakom ansökan. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare och koordinerar projektet för övriga samordningsförbund. Blir resultatet lika gott som i MIA-projektet kommer 20 procent av dessa personer att börja arbeta eller studera direkt efter MIA-projektet, medan 33 procent går till ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.

Bristen på jämställdhet är ett strukturellt problem i samhället, som bara kan förändras genom att själva strukturerna förändras. Samordningsförbunden, de statliga myndigheterna, regionen och kommunerna har alla jämställdhetsmål att följa och förhålla sig till. MIA Vidare kommer att växla upp arbetet med de horisontella principerna genom att arbeta med ett rättighetsbaserat förhållningssätt som inkluderar samtliga principer.

Syftet med rättighetsperspektivet är att ge flickor och pojkar, kvinnor och män (rättighetsbärarna) egenmakt att hävda sina mänskliga rättigheter och stödja myndigheterna (skyldighetsbärarna) till att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter. MIA Vidare har ett bra utgångsläge för att utveckla arbetssätt, metoder och samordningen mellan myndigheterna. Det i sin tur stärker välfärden, ökar tilliten till myndigheterna och bidrar till vår demokrati.


Genom att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering kring arbetslivsinriktad rehabilitering i ett projekt av denna storlek får vi möjlighet att förändra strukturer för att främja jämställdhet och icke-diskriminering. Det bemötande vi ger i projektets insatser ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

MIA Vidare bygger på utmaningar, erfarenheter och kunskaper från det befintliga MIA-projektet. På sikt kommer vårt arbete att ge effekter för den nationella politiken. Genom att hitta och bidra med lösningar på komplexa samhällsproblem ökar vi den sociala delaktigheten i landets alla kommuner. Det gör att nationella mål om sysselsättning, utbildning blir nåbara.

Som välfärdsaktör bidrar samordningsförbunden genom att skapa en enhetlig struktur för samverkan i regionen för personer i behov av samordnat stöd.