2019/00503 - Räkna med mig! 2020

Diarienummer:
2019/00503
Namn:
Räkna med mig! 2020
Projektnummer:
2019/00503
Projektägare:
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
11 444 103
Beviljat ESF-stöd:
5 380 349
Kontaktperson:
Karin Fröderberg
E-post:
karin.froderberg@rjl.se
Stödmottagare postnr:
55111
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Räkna med mig! avser att pröva och utveckla en ny och innovativ modell för kompetensutveckling som riktar sig till de kvinnor och män som till följd av att de har en sammansatt och komplex problematik befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, står utan egen försörjning och inte kan delta i samhället på samma villkor som personer med arbete. Genom projektet rustas projektdeltagarna som medborgare och människor med kunskap och kompetens inför mötet med myndigheter, samhälle och arbetsmarknad så att de känner sig betydelsefulla och kan agera som människor att räkna med. Projektet genomsyras av en grundsyn på människan som kapabel och förmögen att ta ansvar för sitt eget liv, och att våga se varje människa som en tillgång för Jönköpings läns kommuner.

I Räkna med mig! kommer cirka 160 personer, kvinnor och män, som sedan minst sex månader uppbär försörjningsstöd från någon av länets kommuner ta del av en 10 veckor lång kompetensutvecklingsserie. Genom att ta del av kompetensutvecklingen är målet att projektets deltagare kommer att röra sig från att vara passiva mottagare av försörjningsstöd till aktiva medborgare med rätt att själv beskriva sin situation och formulera sina mål, och med förmåga att ta eget ansvar och vara delaktig i den egna förändringsprocessen.

Kompetensutvecklingsserien är uppbyggd i fem temamoduler:
• Kunskap - om arbetsmarknad, kommunernas verksamheter och arbetsmetoder, myndigheters roller
• Rättigheter - erkännande förhållningssätt, ansvar, balans mellan rättigheter och skyldigheter, kommunicering, krav.
• Min Digitala Värld - skapa delaktighet i samhället utifrån en ökad digital kompetens.
• Organisering - dela erfarenheter, styrka i grupp, forma studiecirkel.
• Påverkan - genom ökad kunskap få en position, bryta utanförskap, inkludering, att bli Räknad med!

Modulerna leds av projektmedarbetarna och förstärks i vissa delar av externa utbildare/föreläsare. Utöver de totalt 18 grupperna som startas i länets kommuner kommer två grupper att startas inom ramen för etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län.

Syftet med projektet är att de kvinnor och män som har tagit del av kompetensutvecklingen har fått ökad kunskap och större inflytande över sin egen process och därigenom kunnat närma sig arbetsmarknaden, övergått i arbete, studier eller annan egen försörjning och på så sätt erövra en bättre position i samhället. Syftet är även att kompetensutvecklingen i projektet systematiseras och dokumenteras för att möjliggöra kunskapsöverföring till och implementering i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

Projektägare är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap, Kommunal utveckling. Genom att idén till projektet Räkna med mig! har vuxit fram ur arbetet i chefsnätverken på Kommunal utveckling har projektet från början en stark anknytning till länets kommuner. En samarbetsstruktur finns redan och behöver inte byggas upp i projektet.

I projektet vidareutvecklas och implementeras förhållningssätt, processer och metoder som redan är igång i kommunerna och som ska stödja de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. I synnerhet har tre pågående ansatser lett fram till projektet: Erkännande, MIX metodstöd och brukarrevision. Både Erkännande och MIX är delar i ökat fokus på att kompetensutveckla kommunernas medarbetare avseende arbetsformer som används utifrån ett perspektiv där individens behov, förmågor och rättigheter står i centrum. Ambitionen med den brukarstyrda brukarrevision som genomförs inom försörjningsstöd i Jönköpings län under 2019 är att synliggöra brukares erfarenheter i syfte att utveckla och förändra verksamheterna till det bättre. Samtidigt utgör den ett exempel på egenmakt för de personer, kvinnor och män, som intervjuas inom ramen för en brukarrevision.

Det finns flera fördelar med att låta projektet ha sin utgångspunkt i dessa processer som redan är igång och med nästa steg att inkludera individerna. Behovet av att fortsätta den utveckling som påbörjats har identifierats av både chefer och medarbetare. De kontaktnät som har skapats med kommunerna genom Erkännande, MIX och brukarrevisionen sparar tid och resurser genom hela föreliggande projekt. Att projektet vilar på redan startade processer bidrar till att underlätta implementeringen i ordinarie verksamhet både under projekttiden och efter projekttidens slut.

Projektet metod, syfte och mål bygger på forskning, bland annat kring kommunala arbetsmarknadsinsatser och delaktighet. Den forskningen visar att det är de insatser med ett holistiskt angreppssätt som är mest effektiva i att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. De leder även till större upplevelse av delaktighet. De mottagare av arbetsmarknadsinsatser som är angelägna och motiverade till att ta emot råd och vägledning oftare får arbete. Känslan av frivillighet och att ha ett gemensamt syfte har visat sig vara särskilt framgångsrika perspektiv i arbetet med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunerna medfinansierar projektet med medarbetartid och offentliga kontanta medel. Samverkansaktörer utöver kommunerna är Arbetsförmedlingen, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV Sydost) som medfinansierar med arbetstid, Region Jönköpings län (Regional utveckling) som medfinansierar med utvecklingsmedel (reservation för beslut 2019-10-16), My Human Rights och Kommunalt Nätverk för Utveckling (KNUT).

Projektet börjar 2020-01-02 och avslutas 2022-07-31.