information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00501 - JOIN 2.0

Projektnummer:
2019/00501
Projektägare:
Gislaveds kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
JOIN 2.0
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
52
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
10 926 779
Beviljat ESF-stöd:
5 243 296
Kontaktperson:
Louise Moberg
E-post:
louise.moberg@gislaved.se
Stödmottagare postnr:
33280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Join 2.0 vill arbeta för att inkludera alla invånare i arbetsför ålder i Gislaveds kommun på arbetsmarknaden och i samhället. Utifrån statistik från Arbetsförmedlingen ökar utanförskapet för de arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden har därefter ökat och den här gruppen har stora svårigheter att etablera sig i samhället. Gapet mellan de långtidsarbetslösa som har nedsatt arbetsförmåga eller andra hinder och de öppet arbetslösa minskar inte utan ökar trots starkt konjunkturläge. Flertalet av de här individerna har en sammansatt problematik som påverkar deras möjlighet att få ett arbete eller komma ut i studier. Enligt Arbetsförmedlingens analys har den här gruppen ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden även om konjunkturen är fortsatt stark mycket på grund av låg utbildningsnivå.
Alla individer i arbetsför ålder kan tillföra något på arbetsmarknaden och vi måste se kraften hos de individer som har en längre väg till en anställning samt se vinsterna i samhället när de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden inkluderas i samhället. Utrikesfödda kvinnor med sammansatt problematik kan vara en extra utsatt grupp eftersom de inte har mycket arbetslivserfarenhet från sitt hemland samt låg utbildningsnivå. För att tydliggöra och dokumentera dessa kvinnors kompetens och arbetslivserfarenheter är det angeläget att göra det i samverkan med de andra aktörerna som också möter den här gruppen såsom Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Ekonomiskt bistånd med flera. Samtidigt behöver man klargöra övriga personer som ingår i gruppen långtidsarbetslösa och försöka förstå och tydliggöra varför individerna i gruppen hamnar utanför arbetsmarknaden och har stora svårigheter att inkluderas i det svenska samhället oavsett om du är inrikes- eller utrikesfödd.

Vid sidan av kartläggningen och kompetensbedömningen av individerna behöver vi även tydliggöra yrkesrollerna samt motverka könsroller på arbetsmarknaden. Här kan vi arbeta fram metoder och verktyg tillsammans med privata näringslivet samt kommunala arbetsplatser för att tillvarata kompetens som finns hos den tillgängliga arbetskraften samt bland de som redan är anställda. I projektet kan vi hjälpa företagen att renodla arbetsuppgifter så att de inte hamnar i könsstereotypa föreställningar, där synsättet att vissa arbetsuppgifter är specifikt för män respektive kvinnor existerar. Det är av yttersta vikt att de insatser och metoder som ska implementeras i verksamheten under och efter projektet ska motverka könssegregation och diskriminering på arbetsmarknaden. Utifrån ESFs regionala handlingsplan kommer JOIN 2.0 fokusera på att utveckla hållbara insatser och metoder för att individer genomför könsöverskridande utbildnings- och yrkesval för att möta det framtida kompetensbehovet även efter projektet.
Arbetsgivare kan ha attityder som påverkar deras urval inför anställningar och här ska vi skapa metoder och insatser för att främja lika möjligheter på arbetsplasten för de långtidsarbetslösa med olika hinder. Här kommer det krävas kompetensutveckling och metodutveckling under projektets gång för att säkerställa att de horisontella principerna efterföljs hos alla samverkanspartners samt alla deltagare.

Jönköpings kommuns projekt "Koll på förmåga, stöd i förändring" och Kommunal utveckling Region Jönköpings läns "Räkna med mig" tillsammans med Join 2.0. ansöker om medel inom samma utlysning. Om projektmedel från Europeiska Socialfonden beviljar samtliga tre projekt är avsikten att projekten kommer att utbyta erfarenheter och kunskap under projekttiden.

För att nå uppsatta mål att öka inkluderingen på arbetsmarknaden för målgruppen behöver vi arbeta individbaserat utifrån detaljerade kartläggningar, kompetensbedömning och väl genomförd validering för att påvisa deras kunskaper. Alla samverkanspartners och aktörer måste samarbeta och utföra sina åtaganden. För att nå målen måste alla ha samma målbild samt samma syn på vad projektet går ut på. Det är även viktigt att förtroende för varandras roller och verksamhet finns.
Vi behöver se över yrkesroller och arbetsuppgifter för att tydliggöra vad som krävs för olika arbetsuppgifter för att i en förlängning skapa hållbara anställningar där vi har fokus på jämställdhet samt tillgänglighet.
Insatser som vi ska jobba med behöver vara arbetsförberedande för att öka möjligheterna till att målgruppen erhåller en anställning.
För att implementera insatser och aktiviteter i verksamheten även efter projekttiden är en utvecklad samverkan med alla aktörer på arbetsmarknaden oerhört viktigt. Målgruppen som är långtidsarbetslösa och som har en sammansatt problematik behöver hjälp och stöd för att få visa vad de kan på en arbetsplats. Om vi har en struktur med arbetsförberedande insatser, validering av kompetens, anpassade utbildningsinsatser och använder metoden Supported Employment till både arbetstagare samt arbetsgivare ökar möjligheten att insatserna implementeras efter projektet. När arbetsgivaren inser fördelarna med att inkludera målgruppen kommer de goda resultaten med att matcha arbetsgivare med rätt individ.