information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00493 - LIKES

Projektnummer:
2019/00493
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Namn:
LIKES
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2020-01-01 - 2022-10-31
Total projektbudget:
26 239 674
Beviljat ESF-stöd:
12 353 781
Kontaktperson:
Helena Rennemark
E-post:
helena@rarsormland.se
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projekt LIKES sänker trösklarna till arbete i Södermanlands län där arbetslösheten är bland det största i landet. Det är framför allt personer med utländsk bakgrund samt personer med högst förgymnasial utbildning som projektet vill underlätta inträde på arbetsmarknaden för. Projektet vill möjliggöra en effektiv matchning mellan arbetsgivarnas behov av arbetskraft och den arbetskraft som finns till förfogande efter avslutad utbildning. Idag råder det brist på matchning. I många fall erbjuds inte utbildningar som motsvarar arbetsgivarnas behov, något som leder till att arbetslösheten består även efter avslutad utbildning. När yrkesutbildaren och arbetsgivaren utformar och genomför utbildningen tillsammans så ökar möjligheten till bättre matchning. LIKES tar sin avstamp i de behov som arbetsgivarna, i första hand i de egna organisationerna, alltså den offentliga sektorn har. Men även näringsliv och privata företag omfattas av denna "uppsökande" verksamhet som görs initialt för att identifiera vilka yrken som det råder brist på. De yrkesområden med störst behov av framtida arbetskraft finns inom vård och omsorg samt barnomsorg och skolan. Denna brist beräknas också öka i framtiden. Syftet med projekt LIKES är att förstärka de branscher där ingångsjobben finns och i samverkan med dem skapa och stimulera strukturerade och varaktiga lösningar kring yrkesutbildning för vuxna. På det sättet skapar man möjligheter till snabbare vägar in på arbetsmarknad där bristyrken finns.
Det är flera syften med projekt LIKES och dessa är:
1. Att säkra framtida kompetensförsörjning inom för välfärden livsnödvändiga yrken, vård och omsorg samt barnomsorg, och
2. Att hitta effektiva strukturer för att tillgängliggöra arbetstillfällen för människor som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden genom att sänka trösklarna med hjälp av snabbare vägar in och lägre kvalifikationskrav.
3. Att ta fram ett koncept och en hållbar struktur för ett effektivare sätt att validera utländsk kompetens.
4. Att bygga upp ett utbildningskoncept där arbetsgivare och vuxenutbildning ansvarar tillsammans för utbildningens alla delar inklusive övergången från utbildning till anställning.
Eftersom de horisontella kriterierna, jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, ska beaktas och integreras i projektet görs en värderingspolicy för både personalen och målgrupper. En gemensam grundsyn utifrån allas lika värde och rätt till arbete kommer att fastställas.

Projekt LIKES kommer att bestå av fem delprojekt. Det är sex av nio sörmländska kommuner som i samverkan kommer att skapa en struktur för en effektiv vuxenutbildning inom vård och omsorg samt barnomsorg. Dessa kommuner, tillika delprojekt är:
1. Eskilstuna kommun
2. Strängnäs kommun
3. Nyköpings kommun
4. Flens kommun
5. Viadidakt (Katrineholms kommun och Vingåkers kommun)