2019/00459 - Värmlands Arbetskraft

Diarienummer:
2019/00459
Namn:
Värmlands Arbetskraft
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00459
Projektägare:
Karlstad kommun, Karlstad kommun Arbetsmarknads och socialförvaltningen Staben
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
260
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-05-31
Total projektbudget:
32 571 191
Beviljat ESF-stöd:
15 291 829
Kontaktperson:
Jennie Holmberg
E-post:
jennie.holmberg@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I projektet Värmlands Arbetskraft vill fem av länets kommuner bygga vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som arbetats fram i ESF-finansierade projektet Värmlands Framtid. Projektet ska vidareutveckla metodiken för arbetet med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Erfarenheter av tidigare projektarbete visar att det individfokuserade flexibla arbetssättet genom insatser, som inte är särskilt omfattande eller resurskrävande, leder till att personer ökar sin hälsa, närmar sig arbetsmarknaden, börjar studera eller arbeta. Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga upp till 30 år (utökat KAA), parallella insatser, utveckla samverkan med arbetsgivare samt arbeta med samordningsinsatser från Region Värmlands hälso- och sjukvård. Metoder som utvecklas i projektet ska testas och fungera för både kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenheter och inkludera grupper som har funktionsvariationer, språksvårigheter, riskbruk, ohälsa m.fl.
Projektformen möjliggör att arbetet kan samordnas i de fem kommuner och med de olika aktörer som behövs. Att samordna och skapa arenor för erfarenhetsutbyte är förutsättningen för utveckling av ett arbete som kräver samverkan mellan flera olika aktörer där helhetsansvaret inte finns hos någon uttalad aktör utan ansvarsfördelningen för olika delar fördelats till många olika myndigheter.
Målgrupp i projektet är unga vuxna kvinnor och män i åldern 15–29 år, med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola. I gruppen finns bl.a. unga nyanlända och utrikes födda, unga med funktionsvariationer och unga med riskbruk. Projektet beräknar under projekttiden att nå ca 200 unga, varav 85 kvinnor och 115 män som varken arbetar eller studerar.
Målet med projektet är att hitta nya arbetssätt i arbetet med insatser till deltagare, men också att stärka kommunernas arbete med arbetsgivare. Arbetssätten ska omsättas i ordinarie verksamhet och bidra till att deltagare kommer i arbete och /eller utbildning, har fått ökad anställningsbarhet och närmat sig arbetsmarknaden.