2019/00448 - MOD

Diarienummer:
2019/00448
Namn:
MOD
Projektnummer:
2019/00448
Projektägare:
Lapplands kommunalförbund, Lapplands kommunalförbund
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2020-03-02 - 2022-08-31
Total projektbudget:
6 779 743
Beviljat ESF-stöd:
4 553 195
Kontaktperson:
Nelly Johansson
E-post:
nelly.johansson@lapplands.se
Stödmottagare postnr:
98185
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Regionen står inför stora utmaningar när det gäller kompetens och framtida generationsväxlingar inom arbetslivet.Vi har inte råd att ta inte ta tillvara våra nyanländas och ungdomars inneboende möjligheter i form av kunskap, kreativitet och färdigheter. Därav vill vi genomföra projektet MOD där målgruppen är nyanlända som läser SFI samt unga som studerar vid någon av LKF:s lärcentra. Dels är målet med projektet att förbättra arbetet med våra ungdomar så att avhoppen från utbildningarna minskar och att de unga väljer att fullfölja sina studier. Genom att upprätta en individuell handlingsplan, utgående från deltagarens mål och behov, erbjuda optimal vägledning och stöttning på deras väg in i arbetslivet. Vi vill utveckla och förbättra våra rutiner vad gäller stödinsatser och uppföljningar till deltagarna där stödinsatserna kan bestå av utvecklad studieteknik, hjälp av studiecoach eller språkstödjare, tillgång till studiehörna samt optimera studievägledningen. Därutöver är ett annat projektmål, eftersom vi ser att språkkunskaperna är den absolut viktigaste faktorn för våra nyanlända för att närma sig arbetsmarknaden, att kunna erbjuda våra SFI-studerande en alternativ undervisning i svenska språket. Med en intensiv riktad svenskundervisning med möjligheten att kombinera undervisning med språkpraktik öka de nyanländas anställningsbarhet. Det långsiktiga målet för målgruppen är att nå en realistisk och hållbar lösning som är inställd på studier som leder till ett arbete och egen försörjning.