2019/00440 - Teknologins nya ledarskap

Projektnummer:
2019/00440
Projektägare:
Volvo Powertrain AB, Volvo Powertrain AB
Namn:
Teknologins nya ledarskap
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
2052
Projektperiod:
2019-12-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
39 498 179
Beviljat ESF-stöd:
18 564 144
Kontaktperson:
Fredrik Elieson
E-post:
fredrik.elieson@volvo.com
Stödmottagare postnr:
41715
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Svensk fordonsindustri är i en omfattande förändring pådrivet av starka globala drivkrafter. Teknik-, utvecklings- och tankerevolutionen för med sig robotisering och automatisering, förskjutning av tillverkning till växande ekonomier, idéer ses numera som råvaror och tänkande som produktion. Introduktionen av 5G kommer ytterligare påskynda utvecklingen och leda oss till paradigmskiftet Industri 4.0 med ständig uppkoppling och Artificiell Intelligens närvarande. Detta leder till en större efterfrågan på kunskapsrik och högkvalificerad arbetskraft för att på bästa sätt dra nytta av den nya teknologins fördelar. Svensk fordonsindustri har länge varit konkurrenskraftig på ett global plan tack vare innovationskraft, teknisk kunskap, arbetsmetodik och produktivitet. Inom dessa områden finns konkurrensfördelarna och styrkan. Men för att vidhålla den styrkan ställer det krav på arbetstagare att tillskansa sig kunskap och förståelse om nya teknologier, och för arbetsgivare att underlätta inlärningen genom att tillgodose behovsanpassad utbildning.

Anställda inom Volvo, och dess ledare, står inför stora utmaningar inom en snar framtid till följd av nya teknologier. Den snabba tekniska utvecklingen inom automatisering, elektrifiering och digitalisering ökar behovet av omställning och anpassning för att inte hamna i en situation med obsolet kunskap och teknologi. Detta ställer höga krav på verksamhetsmodeller och ledarskap för att underlätta medarbetarnas omställningsförmåga vilket är avgörande för att upprätthålla en internationell konkurrenskraft. För att möta framtida krav har Volvo identifierat flera behov av nya kompetenser och beteendeförändringar som kommer att krävas för en framgångsrik omställning. Följande krav kommer att ställas på individen:

• Förståelse för, och ett anpassat beteende för att verka i en digital miljö,
• Tillit till data och nya system, samt hur detta skall användas,
• En digital arbetsmetodik
• Datakunskap
• Förståelse för hela värdekedjan och dess påverkan på de ingående delarna, och
• Stor flexibilitet och snabb förändringsförmåga

Med dessa insikter planerar Volvo att genomföra en omfattande kompetensutvecklande insats i Sverige för företagets ledare, som skall leda sina respektive team igenom teknologiomställningen. Syftet med projektet är att utbilda ledare inom nya teknologier och flexibla arbetsmetoder för att ge dem kunskaper att implementera dessa i verksamheten. Detta förväntas ge ledare de verktyg som krävs för att på bästa sätt utveckla individen och öka den anställdes ställning på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta kommer 11 utbildningsprogram genomföras inom områdena förändringsledarskap, Artificiell Intelligens och Industri 4.0 för 2 052 deltagare. Med denna satsning hoppas Volvo utveckla former för individens livslånga lärande som möter verksamhetens behov för att hantera den teknologiska omställningen som pågår.