2019/00439 - Teknologins nya medarbetare

Diarienummer:
2019/00439
Namn:
Teknologins nya medarbetare
Projektnummer:
2019/00439
Projektägare:
Volvo Technology AB, Volvo Technology AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
11195
Projektperiod:
2019-12-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
39 554 186
Beviljat ESF-stöd:
18 590 468
Kontaktperson:
Fredrik Elieson
E-post:
fredrik.elieson@volvo.com
Stödmottagare postnr:
40508
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Svensk fordonsindustri är i en omfattande förändring pådrivet av starka globala drivkrafter. Teknik-, utvecklings- och tankerevolutionen för med sig robotisering och automatisering, förskjutning av tillverkning till växande ekonomier, idéer ses numera som råvaror och tänkande som produktion. Introduktionen av 5G kommer ytterligare påskynda utvecklingen och leda oss till paradigmskiftet Industri 4.0 med ständig uppkoppling och Artificiell Intelligens närvarande. Detta leder till en större efterfrågan på kunskapsrik och högkvalificerad arbetskraft för att på bästa sätt dra nytta av den nya teknologins fördelar. Svensk fordonsindustri har länge varit konkurrenskraftig på ett global plan tack vare innovationskraft, teknisk kunskap, arbetsmetodik och produktivitet. Inom dessa områden finns konkurrensfördelarna och styrkan. Men för att vidhålla den styrkan ställer det krav på arbetstagare att tillskansa sig kunskap och förståelse om nya teknologier, och för arbetsgivare att underlätta inlärningen genom att tillgodose behovsanpassad utbildning.

Anställda inom Volvo, och bolaget i sin helhet, står inför stora utmaningar inom en snar framtid till följd av nya teknologier. Den snabba tekniska utvecklingen inom automatisering, elektrifiering och digitalisering ökar behovet av omställning och anpassning för att inte hamna i en situation med obsolet kunskap och teknologi. Medarbetarnas omställningsförmåga är därför avgörande för att upprätthålla internationell konkurrenskraft. För att möta framtida krav har Volvo identifierat flera behov av nya kompetenser och beteendeförändringar som kommer att krävas för en framgångsrik omställning. Följande krav kommer att ställas på individen:

• Förståelse för, och ett anpassat beteende för att verka i en digital miljö,
• Tillit till data och nya system, samt hur detta skall användas,
• En digital arbetsmetodik
• Datakunskap
• Förståelse för hela värdekedjan och dess påverkan på de ingående delarna, och
• Stor flexibilitet och snabb förändringsförmåga

Med dessa insikter vill Volvo genomföra en omfattande kompetensuppgraderande insats i Sverige för flera kategorier av företagets anställda. Syftet med projektet är att besvara kompetensgapen till följd av nya teknologier genom att uppgradera de anställdas kunskaper och kompetenser inom dessa områden för att stärka individens omställningsförmåga och ställning på arbetsmarknaden. För att lyckas med detta kommer 11 utbildningar genomföras inom områdena elektromobilitet, dataanalys, Artificiell Intelligens, Industri 4.0 och agila arbetsmetoder med 11 195 deltagare. Med denna satsning hoppas Volvo utveckla former för individens livslånga lärande som möter verksamhetens behov för att hantera den teknologiska omställningen som pågår.