2019/00431 - Målmedveten på hemmaplan

Name:
Målmedveten på hemmaplan
Region:
Västsverige
Projektägare:
Hylte kommun, Kultur- och folkhälsokontoret
Projektnummer:
2019/00431
Planerat antal deltagare:
530
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-06-30
Total projektbudget:
23 377 141
Beviljat ESF-stöd:
15 675 163
Kontaktperson:
Johanna Fredriksson
E-post:
johanna.fredriksson@hylte.se
Specifikt mål:
2.3

Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan myndigheter kring individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen ska gemensamt utveckla sin samverkan för att kunna erbjuda individanpassade helhetslösningar för projektets deltagare med syfte att hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens reguljära insatser.

Förutom huvudsyftet ämnar projektet även uppnå följande resultat:

• Ökad kompetens och större nätverk för projektets deltagare
• Förbättrad samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, såväl som internt inom kommunerna
• Förändra arbetsgivares attityder och öka deras kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Projektets primära målgrupp är långtidsarbetslösa kvinnor och män som har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser. I målgruppen ingår även de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i kontakt med kommunernas socialtjänst, de med aktivitetsstöd, samt deltagare inom jobb och utvecklingsgarantin (JOB).

Projektet har två spår i sitt genomförande, beroende på varifrån deltagarna är anvisade. Deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen kommer ingå i en form av arbetsträning som ska komplettera den arbetsträning som erbjuds av Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer. Även andra insatser som Arbetsförmedlingen inte kan erbjuda via upphandlade aktörer kommer under projektets analys- och planeringsfas planeras i tät samverkan med Arbetsförmedlingen.

Det kommer även anvisas deltagare från kommunernas socialtjänst. En studie- och yrkesvägledare kommer tillsammans med varje deltagare genomföra en fördjupad kartläggning som beskriver individens förutsättningar och mål. Efter att den inledande kartläggningsperioden är genomförd kommer en individanpassad plan att skapas. Planen innehåller både kommunens befintliga insatser (såsom SFI) men också nya lokalt utformade aktiviteter. Ett samarbete kommer också ske med olika aktörer som socialtjänst, psykiatri och vuxenutbildning för att få ett helhetsgrepp om individen. Aktiviteterna kan komma att innehålla arbetsträning, värderingsdiskussioner och hälsoinsatser. Insatserna kommer framförallt ske inom kommunens regi, men exempelvis praktik, kan också ske hos samverkande lokala företag.

Hylte kommun är projektägare. Samarbetsparter i projektet är Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen.