information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2019/00430 - PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv

Projektnummer:
2019/00430
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, sjuhärads samordningsförbund
Namn:
PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
660
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-02-28
Total projektbudget:
11 517 918
Beviljat ESF-stöd:
7 827 437
Kontaktperson:
Anna Fagefors
E-post:
anna.fagefors@sjuharadssamordningsforbund.se
Stödmottagare postnr:
50338
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Kompetensutvecklingsinsatser som tillsammans verkar för att skapa hälsofrämjande hållbara arbetsplatser i Sjuhärad och underlättar för offentliga arbetsgivare att rekrytera och behålla kompetent personal. Kompetensutvecklingen kommer att ske både genom strukturövergripande och individinriktade insatser som efter utförande gynnar långt fler än de 660 kvinnor och män som är direkta deltagare.

Analysfas 2020 -03-01 tom 2020 04-30,
Denna fas har som mål att tillvarata anställda kvinnors, mäns och arbetsplatsers behov samt skapa god grundstruktur med förutsättningar för effektivt genomförande genom väl anpassade, förankrade och schemalagda utbildningar. Syftet är förberedelser som bidrar till att i genomförandet nå projektets mål och syfte.

Genomförandefas pågår 1/5 2020 tom 31/1 2022
Utbildningar genomförs med externa och interna utbildare.
Främsta delen riktas till kvinnor och män i definierade grupper, som ledningsgrupper och arbetsplatser med förändringsprocesser kopplade till ledning. Detta eftersom det visat sig vara framgångsrikt att verka på flera nivåer parallellt. Vissa utbildningar sker till individer utan gemensam ram i arbetslivet. löst sammansatt grupper med individuell inriktning kan vara öppna för medverkan även för målgrupp ur PO2.

Projektet erbjuder utbildningar enligt olika grundmoduler:

ACT Acceptance Commitment Training
ACT har evidensbaserat samband mellan ökad psykisk hälsa och psykologisk flexibilitet, bättre emotionellt välmående, ökad tillfredsställelse i arbetslivet samt högre livskvalitet. Utbildningen medför att kvinnor och män bättre kan hantera livspusslet, får starkare förutsättningar att bli kvar på sin arbetsplats eller hantera ev omorganisation/ omställning. Arbetsplatsen gynnas genom mindre sjukfrånvaro och att färre söker sig bort.

Den handlingskloka organisationen"
Ett tidigare ESF-projekt "Den Visa organisationen" återspeglas till stor del i utbildningar för grupper samt handledning på respektive arbetsplats. Ett train-the-trainersätt används som sedan bibehålls inom respektive kommun efter projektets upphörande. Utbildningar ges av anställd personal kompletterat med handbok kring hållbart arbetsliv och anti-diskriminering, samt digitala stöd som fortsatt drivs efter projektet.

Processledarskap med Chefoskopet ger stöd att förbättra organisatoriska förutsättningar. Metoden tillämpas i tre steg: En lokal uppdragsutbildning som lär upp processledare till att samordna lokala chefoskop. Utbildningen ligger till grund när övergripande ledning skaffar sig kunskap och samsyn och utbildas om vad organisatoriska förutsättningar handlar om och vilka synsätt som finns i den egna organisationen. Punktutbildningar och workshops till ledningsgrupper, chefer, HR och marknadsavdelningar och medarbetare. Därefter tillämpas metoder att undersöka hur det faktiskt ser ut lokalt för verksamhetsnära chefer och då agerar processledaren med kunskaper om nyckelfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete som intern konsult.

Stolta människor i hälsoyrken
Sjuhärad lär av Norge att utbilda fler män till vård- och omsorgsarbete och att kommunicera det som attraktivt och engagerande. Utbildningar till anställda inom vård- och omsorg ihop med förberedelser för en utbildning för män i behov av utbildning för omställning, arbetslösa/ långtidssjukskrivna. Utbredd norsk erfarenhet visar att konceptet får män att vilja, och välja, att bli starka resurser inom vård- och omsorgsyrken, vilket också stärker kvinnorna i branschen. Med det formas ett svenskt utbildningskoncept som också ger nya rekryteringsstrategier. Efter att ha prövats i Sjuhärad kommer det att kunna tillämpas på bred front och spridas till övriga Sverige.

Kunskapsdelning
PR -Hälsa i Hållbart Arbetsliv ökar systematiskt medvetenheten för hur bättre förutsättningar kan skapas på olika arbetsplatser samt hur samhällets normer påverkar vårt eget synsätt och beteende- och hur vi kan påverka normer positivt. Arbetet förs vidare i takt med att fler upplever sig ha en bra arbetsvardag. Delar av de digitala stöd som sammanställs för arbetsgrupper kan låsas upp för externa brukare. Medborgare kan ta del av seminarier och andra kommuner kan såväl hämta som ge inspiration. Kunskap i dessa eller andra forum ska kunna leda till revidering i utbud eller utformning.

Målet med genomförande är att:
- Deltagande kvinnor och män får ökad kompetens som stärker deras ställning på arbetsmarknaden (underlättar att bibehålla arbete eller stödja vid omställning)
- Deltagande kvinnor och män får ökad kunskap som starkare bidrar till att bryta diskriminerande strukturer och normer på arbetsplatser.
- Deltagande arbetsplatser uppmärksammas på snedvridna normer och stärker sitt antidiskrimineringsarbete.
- Deltagande arbetsplatser får ökad kunskaps- och metodutveckling i arbetsmiljöarbete som tillämpas i riktning mot fler hälsofrämjande arbetsplatser där ohälsa förebyggs.
- Kvinnor och män som på olika sätt är beroende av, fattar beslut om eller själva skulle kunna arbeta inom kontaktyrken ser en ökad status på offentligt arbete och bidrar till att underlätta rekrytering av rätt kompetens för välfärdens framtida utmaningar

Syftet med genomförande är att kvinnor och män bidrar till ett hållbart ickediskriminerande arbetsliv, med färre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa, där efterfrågan av tjänster står i balans med resurser och kompetenser, i synnerhet för kontaktyrken.

Under avslutsfasen, februari 2022 kommer samtliga resultat att sammanställas och publiceras för spridning till samverkansparter och intressenter plus att arbetet fortsätter med fortsatt tillämpning av de delar som är framgångsrika och kan implementeras