2019/00425 - GR Samsär

Diarienummer:
2019/00425
Namn:
GR Samsär
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2019/00425
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2020-03-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
5 148 229
Beviljat ESF-stöd:
2 418 150
Kontaktperson:
Jessica Johansson
E-post:
jessica.johansson@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Projektet GR Samsär avser att skapa jämlika förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning i syfte att underlätta etablering i arbetslivet. Genom att utveckla och etablera ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan och på så vis stärka samverkan mellan utbildningsanordnare, arbetsliv, föreningar, myndigheter och ideella organisationer ska projektet bidra till en kvalitetssäker samverkan och en, för målgruppen, enklare övergång från skola till arbetsliv. Projektet pågår under 24 månader med start den 1 mars 2020.

I det regionala programrådet sitter representanter från utbildning, arbetsliv, föreningar, myndigheter och ideella organisationer och samverkan fokuserar på kvaliteten i samarbetet mellan skola och arbetsliv med elevernas behov som utgångspunkt. Aktiviteter och insatser för målgruppen tas fram gemensamt i det regionala programrådet utifrån målgruppens behov samt i linje med projektets mål och syfte. Arbetslivet ska i högre grad bli mer tillgängligt för alla unga utifrån individuella behov och förutsättningar. GR Samsär ska vara en möjliggörare för att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade, nyttja sin fulla potential och inte styras av stereotypa föreställningar kopplade exempelvis till kön, social- eller kulturell bakgrund samt funktionsvariationer.

Göteborgsregionen som projektägare kommer, i nära samverkan med deltagande kommuner, att leda arbetet från planering och analys till genomförande och utvärdering. Göteborgsregionens professionella nätverk, som till exempel särskolenätverket och Göteborgsregionens Kompetensråd, bestående av bland annat arbetsmarknadens parter, näringslivet och Arbetsförmedlingen är projektets referensgrupper och samverkanspartners. Dessa utgör viktiga plattformar för att säkra förankring av resultat av insatser. Forumen används också i kommunikation och spridning samt strategisk påverkan till beslutsfattare.