2019/00418 - MOVES

Name:
MOVES
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner
Projektnummer:
2019/00418
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2019-12-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
40 387 882
Beviljat ESF-stöd:
30 332 986
Kontaktperson:
Rebecka Herdevall
E-post:
rebecka.herdevall@skl.se
Specifikt mål:
2.3

Detta projekt fokuserar på att ge hållbara redskap för stöd till kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknar egen försörjning. Projektets målgrupp är homogen och består av individer i olika situationer och med olika livserfarenheter. Ofta saknas fullföljd skolgång och inte sällan har personerna någon form av funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Följderna kan bli att de tappar tilltron till sig själva och samhället. Omvänt kan samhället i många fall brista i sitt uppdrag att erbjuda stöd och insatser för att bryta deras utanförskap. Flera framgångsrika försök har gjorts i Sverige och i övriga Europa med mobilitetsinsatser för denna målgrupp. En systematiserad utlandspraktik utifrån en modell med förberedelse, genomförande och efterarbete har visat sig ge ökade möjligheter till arbete eller utbildning efter projektavslut. Utvärderingar visar också att mobilitetsprojekten har stärkt deltagarnas självtillit, motivation och handlingskraft.

Projektet genomförs på två nivåer; nationellt och lokalt. På den övergripande nationella nivån samordnas och utvecklas redskapen, systemhinder definieras och kunskapen om målgruppen hos nationella aktörer ökar. På den lokala nivån genomförs praktik för målgruppen enligt de modeller som redan finns och utvecklats av aktörerna. Modellerna förfinas och optimeras för att ge möjlighet till en ökad och kostnadseffektiv användning för kommuner, regioner och andra myndigheter. De lokala aktiviteterna har fördelats med geografisk spridning över landet utifrån sin erfarenhet av transnationellt arbete, kompetens, associationsform och engagemang. Projektets huvudsyfte är att få fram användbara och kvalitetssäkrade metoder. På samhällsnivå kommer utanförskapet för målgruppen att minska på sikt med det föreslagna projektet. Projektet vill även förbereda för att utvärdera de långsiktiga effekterna.