2019/00415 - Ångemodellen

Projektnummer:
2019/00415
Projektägare:
Ånge kommun, Utvecklingsenheten
Namn:
Ångemodellen
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2020-02-01 - 2022-09-30
Total projektbudget:
10 205 865
Beviljat ESF-stöd:
6 837 865
Kontaktperson:
Malgorzata Hammarberg
E-post:
malgorzata.hammarberg@ange.se
Stödmottagare postnr:
84181
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Ångemodellen är en fortsättning på en långsiktig utveckling av kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och till stor del bygger på erfarenheter från tidigare projekt.
I Ångemodellen vill vi tillämpa och utveckla insatser för att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap. Efter avslutat projekt förväntar vi oss implementerad arbetsmodell som består av insatser som motverkar utanförskap och bidragsberoende och som bygger på bemötande, flexibilitet, samverkan, inbjudande fysisk miljö och hög kvalitet på insatser. Den kortsiktiga effekten av projektet blir att kvinnor och män som idag står långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller arbete eller i studier. Den långsiktiga effekten av projektet blir en hållbar arbetsmodell för att arbeta framgångsrikt med målgruppen, ökad inkludering på arbetsmarknaden samt minskad fattigdom.
Målet för projektet är bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
Målgruppen i projektet är personer som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Den svaga anknytningen kan ha ett flertal orsaker som exempelvis en längre sjukskrivning (hel eller delvis), är utrikes födda, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och avsaknad av gymnasial utbildning. Dessa personer har av olika anledningar svårt att hitta vägar till den etablerade arbetsmarknaden och är därför i behov av särskilt stöd och individanpassade stödstrukturer.
Projektet är skapat genom en dialog mellan kommunens utvecklingsenhet, socialtjänst, vuxenutbildning, näringslivskontor och Arbetsförmedlingen. Dessa tillsammans med övriga medlemsorganisationer i Samordningsförbundet Ånge; Försäkringskassan och Region Västernorrland utgör de viktigaste parter i samverkan kring projektets målgrupp.