2019/00387 - ViS - Vuxna individer Satsar

Diarienummer:
2019/00387
Namn:
ViS - Vuxna individer Satsar
Projektnummer:
2019/00387
Projektägare:
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsavdelningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
260
Projektperiod:
2020-01-02 - 2022-06-30
Total projektbudget:
22 637 006
Beviljat ESF-stöd:
10 982 820
Kontaktperson:
Anna Strömqvist Vollan
E-post:
anna.stromqvist@karlskrona.se
Stödmottagare postnr:
37183
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Arbetslösheten är ett stort problem i Sverige såväl som i stora delar av övriga Europa. Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på arbetskraft är utmaningarna på Blekinges arbetsmarknad fortsatt stora och nationellt sett ligger arbetslösheten i Blekinge fortfarande på en hög nivå.

Många av de insatser och projekt som bedrivits i regionen, med och utan externt finansiellt stöd, har visat sig vara framgångsrika men det finns fortfarande behov av hållbara övergångar för många av Blekinges invånare inom utsatta grupper ut i arbetslivet. Det saknas anpassade arbetsträningsplatser-/praktikplatser samt anställningsmöjligheter för målgruppen, främst inom det privata näringslivet.

Genom de insatser och de verktyg som kommunernas arbetsmarknadsavdelningar kan erbjuda, bland annat genom ett gemensamt förhållningssätt inom 7TJUGO-metodiken, i vilken samtlig personal i Blekinge fått utbildning inom, är vi med och bygger en god grund som stärker de enskilda individerna. Därefter behövs ett fortsatt stöd mot arbete eller utbildning och det är det som detta projekt vill komma åt att lösa. Projektet ViS - Vuxna individer Satsar, kommer att bedrivas på Karlskronas och Karlshamns kommuners arbetsmarknadsavdelningar och i syfte att erbjuda olika typer av aktiviteter och stöd, utifrån individernas unika behov.

Under de projekt som bedrivits under de senaste åren har vi kunnat se en förändring i gruppen arbetslösa och att de som tillhör olika utsatta grupper har ökat alltmer genom åren. Blekinges kommuner och Arbetsförmedlingen i Blekinge har nyligen blivit beviljade medel från ESF, Europeiska Sociala Fonden, för projektet BUS – Blekinges Unga Satsar som handlar om att skapa hållbara övergångar till Blekinges unga som står utanför arbetsmarknaden. I detta projekt kommer kommunerna i Karlskrona och Karlshamn att gå samman för att öka förutsättningarna för hållbara övergångar till arbetslivet för målgruppen mellan 25 – 64 år. Deltagarna i projektet kommer att matchas ut till kommunernas arbetsgivare och det kommer att ske ett aktivt och strategiskt arbete för att stärka individernas egna val och samtidigt uppmuntra till val som bryter mot traditionella normer.

Med detta projekt vill vi bidra till att en ökad andel av målgruppen kommer i praktik, utbildning eller arbete. Det råder idag brist på anpassade praktik- och arbetsplatser, målgruppen har det tuffare och ibland saknas förutsättningar och förståelse för att se och ta tillvara målgruppens potential. Projektet vill bidra till att öppna upp dörrarna till arbetsmarknaden, skapa förutsättningar, långsiktighet och även goda förebilder inom det privata näringslivet samt visa på normavvikande goda exempel. Det kan bland annat handla om att anpassa arbetstider, arbetsuppgifter, hur en får till sig information och kunskap samt rent fysiska anpassningar. Detta tillsammans med en god handledning och vägledning, skapar möjligheter till en långvarig försörjning och motverkar ett långvarigt utanförskap.

I samverkan vill vi nu fortsätta utbytet och det ömsesidiga lärande som påbörjats i tidigare projekt. Projektdeltagarna kommer att erbjudas olika typer av stärkande insatser parallellt med arbetsträning och praktik. Med utgångspunkt hos kommunernas arbetsmarknadsavdelningar erbjuds målgruppen aktiviteter och insatser som rustar dem och för dem närmare arbetsmarknaden. Detta kommer att bidra till att minska det glapp som skiljer kvinnor och män med olika typer av svårigheter eller problematik från att nå en hållbar etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
Karlskrona och Karlshamn tar nu därmed nästa steg med fokus på att vidga arbets- och utbildningsmöjligheterna för målgruppen i åldern 25 - 64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att finna, få och behålla ett jobb.